Raportin kuvaus ja GRI-sisältöindeksi

Caruna raportoi ensimmäistä kertaa yritysvastuustaan. Raportoinnissa noudatetaan GRI:n G4-ohjeistoa. Raportti kattaa myös Carunan taloudellisen vuosiraportin.
Tämä on Carunan ensimmäinen vuosiraportti. Raportti käsittelee Carunan toimintaa ajanjaksolla 1.1.–31.12.2015. Caruna raportoi toiminnastaan vuosittain. Seuraava raportti julkaistaan keväällä 2017.

RAPORTIN SISÄLLÖN MÄÄRITTELYPROSESSI

Carunan yritysvastuuraportti 2015 noudattaa GRI:n (Global Reporting Initiative) G4-ohjeistoa yritysvastuun raportoinnista. Raportti on laadittu GRI:n G4-ohjeistossa määriteltyjä menettelytapoja ja core-sovelluslaajuutta noudattaen. Raportti kattaa G4-ohjeistuksen ja sen toimialakohtaisen liitteen (Electric Utilities Sector Disclosures) edellyttämät vakiotiedot sekä Carunan toiminnassa olennaisiksi katsotut yritysvastuun näkökohdat. Yritysvastuun asiantuntijayritys Mitopro Oy on käynyt läpi raportin vastaavuuden GRI G4 -ohjeiston core-sovelluslaajuuteen.

Caruna kartoitti kesällä ja syksyllä 2015 olennaisiksi katsotut yritysvastuun teemat. Prosessi sisälsi toiminnan taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat sidosryhmien ja Carunan liiketoiminnan kannalta. Sidosryhmien näkemykset kerättiin tutkimuksella, johon osallistuivat seuraavat sidosryhmät: yritysasiakkaat, kuluttaja-asiakkaat, urakoitsijat ja muut yhteistyökumppanit, kuntapäättäjät, valtion viranomaiset, aluehallinto, pelastusviranomaiset, korkeakoulut, toimialan järjestöt sekä henkilöstö.  Sidosryhmätutkimuksen tuloksia työstettiin Carunan HSE-työryhmän, johtoryhmän sekä hallituksen asettaman HSE-valiokunnan kanssa. Olennaisuuden määrittelyyn viimeisessä vaiheessa vastuullisuusteemat ja -näkökohdat tiivistettiin kuuteen osa-alueeseen ja näiden alakohtiin.

Sidosryhmätutkimuksen tulosten sekä sisäisten työpajojen perustella määriteltiin Carunan yritysvastuun keskeiset painopistealueet ja näkökohdat.

GRI:N OLENNAISET NÄKÖKOHDAT JA LASKENTARAJAT

Carunan konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu kappaleessa Yhtiörakenne. Yritysvastuuraportin tiedot kattavat Caruna-konsernin yhtiöt ja liiketoiminnat.

Carunan olennaiset GRI G4 -näkökohdat ja niiden laskentarajat on kuvattu alla olevassa taulukossa. 

Carunan painopistealueet GRI G4 -näkökohdat Näkökohtien laskentarajat
Toimitusvarmuus

Investoinnit verkon kehittämiseen

Varautuminen poikkeustilanteisiin ja vikojen nopea korjaaminen

 

 • Sähkön saatavuus ja toimitusvarmuus
 • Järjestelmätehokkuus
 • Tutkimus ja kehitys
 • Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, niihin liittyvät suunnitelmat ja koulutus
Carunan oma toiminta, Yhteiskunta ja Asiakkaat
Turvallisuus

Työntekijöiden ja urakoitsijoiden turvallisuus

Verkko- ja yleisöturvallisuus

 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

 

Carunan oma toiminta, Urakoitsijat, Yhteiskunta, Asiakkaat
Asiakkaat ja yhteiskunta

Asiakastyytyväisyys

Asiakkaiden syrjimättömyys ja kohtuullinen hinnoittelu

Paikalliset taloudelliset vaikutukset

Sidosryhmäyhteistyö

 • Tuote- ja palvelutiedot
 • Taloudelliset tulokset
 • Välilliset taloudelliset vaikutukset
 • Oma: Asiakkaiden syrjimättömyys
 • Yksityisyyden suoja
Carunan oma toiminta, Yhteiskunta ja Asiakkaat
Vastuullinen hankinta

Ostokäytännöt ja urakoitsijoiden tasapuolinen kohtelu

Materiaalihankintojen vastuullisuus

Alihankkijoiden työolot

 • Ostokäytännöt
 • Toimittajien ympäristöarvioinnit
 • Toimittajien työolojen arviointi
 • Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi
Carunan oma toiminta, Urakoitsijat ja hankintaketju
Ympäristö

Ympäristöhaittojen minimointi

Luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö

Ympäristöturvallisuus

Maankäyttö- ja maisemavaikutukset

 • Materiaalit
 • Energia
 • Päästöt
 • Jätevedet ja jätteet
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Määräystenmukaisuus
Carunan oma toiminta ja Urakoitsijat
Henkilöstö

Hyvä johtaminen

Osaaminen

Työhyvinvointi- ja terveys

Tasa-arvo

 • Työllistäminen
 • Koulutus
 • Tasa-arvo
 • Oma: Työhyvinvointi
Carunan oma toiminta
Avoimuus, Eettiset liiketoimintaperiaatteet ja Hyvä hallinnointi
 • Lahjonta ja korruption vastaisuus
 • Kilpailun rajoitukset
 • Määräystenmukaisuus
Carunan oma toiminta

 

 

GRI-SISÄLTÖINDEKSI

Strategia ja analyysi

 
 
 
GRI Tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
G4-1
Toimitusjohtajan katsaus
G4-2
Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Organisaation taustakuvaus

 
 
 
GRI Tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
G4-3
Raportoivan organisaation nimi
G4-4
Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut
G4-5
Organisaation pääkonttorin sijainti
G4-6
Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta
G4-7
Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto
G4-8
Markkina-alueet
G4-9
Raportoivan organisaation koko
G4-10
Henkilöstön ja urakoitsijoiden määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna
G4-11
Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö
G4-12
Organisaation toimitusketju
G4-13
Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa , omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla
G4-14
Varovaisuuden periaatteen soveltaminen
G4-15
Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet
G4-16
Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa
EU1
Asennettu kapasiteetti energialähteittäin ja sääntelyjärjestelmittäin

Ei sovellu, ei omaa tuotantoa

EU2
Energian tuotanto energialähteittäin ja sääntelyjärjestelmittäin

Ei sovellu, ei omaa tuotantoa

EU3
Kotitalous-, teollisuus-, instituutio- ja kaupallisten asiakkaiden määrä
EU4
Sähköverkoston pituus (ilma- ja maakaapelit/siirto- ja jakelulinjat)
EU5
Hiilidioksidipäästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mukaan

Ei sovellu, Caruna ei ole mukana päästökauppajärjestelmässä

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

 
 
 
GRI Tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
G4-17
Konsernin laskentaraja
G4-18
Raportin sisällönmäärittely

Raportin kuvaus ja GRI-sisältöindeksi

G4-19
Olennaiset näkökohdat

Raportin kuvaus ja GRI-sisältöindeksi

G4-20
Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä

Raportin kuvaus ja GRI-sisältöindeksi

G4-21
Olennaisia näkökohtia koskevat laskentaraja organisaation ulkopuolella

Raportin kuvaus ja GRI-sisältöindeksi

G4-22
Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

Raportin kuvaus ja GRI-sisältöindeksi

G4-23
Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

Raportin kuvaus ja GRI-sisältöindeksi

Sidosryhmävuorovaikutus

 
 
 
GRI Tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
G4-24
Luettelo organisaation sidosryhmistä
G4-25
Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet
G4-26
Sidosryhmätoiminnan periaatteet
G4-27
Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Raportin kuvaus

 
 
 
GRI Tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
G4-28
Raportointijakso

Raportin kuvaus ja GRI-sisältöindeksi

G4-29
Edellisen raportin päiväys

Raportin kuvaus ja GRI-sisältöindeksi

G4-30
Raportin julkaisutiheys

Raportin kuvaus ja GRI-sisältöindeksi

G4-31
Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja

Raportin kuvaus ja GRI-sisältöindeksi

G4-32
GRI-sisältövertailu

Raportin kuvaus ja GRI-sisältöindeksi

G4-33
Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen

Yritysvastuun tietoja ei ole ulkoisesti varmennettu.

Hallinto

 
 
 
GRI Tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
Hallintorakenne ja kokoonpano
G4-34
Hallintorakenne ja valiokunnat
G4-35
Vastuunjako
G4-36
Vastuuhenkilöt
G4-38
Hallituksen kokoonpano
Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä
G4-42
Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä

Liiketoiminnan eettisyys

 
 
 
GRI Tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
G4-56
Arvot ja liiketoimintaperiaatteet
G4-57
Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto
G4-58
Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen

Johtamiskäytännöt ja tunnusluvut

 
 
 
GRI Tunnus
GRI:n sisältö
Raportointi
Kommentit
G4-DMA
Yleinen johtamistavan kuvaus (DMA)
Taloudelliset tulokset
G4-EC1
Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen
Välilliset taloudelliset vaikutukset
G4-EC8
Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus
Ostokäytännöt
G4-EC9
Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa

Ei sovellu, käytetyt hankintakriteerit perustuvat erityisalojen hankintalakiin

Sähkön saatavuus ja toimitusvarmuus (EU)
Järjestelmätehokkuus (EU)
EU12
Siirto- ja jakeluhäviöt
Tutkimus ja kehitys (EU)
Ympäristövastuu
Materiaalit
G4-EN1
Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan

Raportoitu verkon rakentamiseen liittyvät materiaalivirrat, tiedonkeruuta kehitetään vuoden 2016 aikana

Energia
G4-EN3
Organisaation oma energian kulutus
G4-EN6
Energia kulutuksen vähentäminen

Kuvattu energiatehokkuustoimnepiteet

Luonnon monimuotoisuus
G4-EN12
Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palvelujen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla
Päästöt
G4-EN15
Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1)

Raportoitu SF6 päästöt

G4-EN19
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
Jätevedet ja jätteet
G4-EN23
Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti

Raportoitu hävitetyt pylväät

G4-EN24
Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus
Määräystenmukaisuus
G4-EN29
Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

Ei tapauksia vuonna 2015

Toimittajien ympäristöarvioinnit
G4-EN32
Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti

Kuvattu hankintakäytännöt, auditoinnit aloitetaan 2016

Sosiaalinen vastuu
Henkilöstö ja työolosuhteet
Työllistäminen
G4-LA1
Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain
EU17
Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden rakennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä toimivien työntekijöiden työpäivien määrä
Työterveys ja -turvallisuus
G4-LA6
Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan ml. Urakoitsijat
EU18
Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijöiden osuus
Koulutus
G4-LA9
Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin
G4-LA10
Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa
G4-LA11
Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
G4-LA12
Organisaation hallintoelinten kokoonpani ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti
Toimittajien työolojen arviointi
G4-LA14
Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti

Kuvattu hankintakäytännöt, auditoinnit aloitetaan 2016

Yhteiskunta
Lahjonta ja korruption vastaisuus
G4-SO4
Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus
G4-SO5
Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

Ei tapauksia vuonna 2015

Kilpailun rajoitukset
G4-SO7
Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset

Ei tapauksia vuonna 2015

Määräystenmukaisuus
G4-SO8
Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

Ei tapauksia vuonna 2015

Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi
G4-SO9
Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti

Kuvattu hankintakäytännöt, auditoinnit aloitetaan 2016

Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen (EU)
Tuotevastuu
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
EU25
Ulkopuolisiin kohdistuneet vahingot sekä vahinkoihin liittyvät oikeudenkäynnit ja korvaukset
Tuote- ja palvelutiedot
G4-PR5
Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
G4-PR8
Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä

Ei tapauksia vuonna 2015

Saatavuus (EU)
EU28
Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys
EU29
Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto