Olennaisimpia asioita määritellessämme olemme tunnistaneet tärkeimmät sidosryhmämme ja heidän odotuksensa Carunaa kohtaan. Tavoitteena on avoin ja tasapuolinen vuoropuhelu kaikkien sidosryhmien kanssa. Keräämme palautetta sidosryhmiltämme vuosittain toteutettavalla mainetutkimuksella.

Merkittävimmät sidosryhmämme sekä sidosryhmävuorovaikutuksen muodot on esitelty oheisessa taulukossa:

Sidosryhmä Odotukset Carunaa kohtaan Carunan toimenpiteet 2015
Henkilöstö
 • Työssä kehittyminen
 • Hyvinvoinnin ja työmotivaation ylläpito
 • Kaiku-henkilöstötutkimus ja kolme Pulse-kyselyä
 • Kehityskeskustelut kahdesti vuodessa
 • Koko henkilöstön Day 2  -strategiapäivä
 • Hyvän energian työviikko -hanke
 • Työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen mm. kuntokampanjalla
Asiakkaat
 • Ammattitaitoinen, ystävällinen ja palveluhaluinen asiakaspalvelu
 • Tiedottaminen muutos- ja häiriötilanteissa
 • Nopea viankorjaus
 • Luotettava laskutus
 • Kohtuullinen hinnoittelu

 

 • Asiakaspalvelun perustaminen Carunaan
 • Asiakkaiden laajamittainen liittäminen sähkövahtipalveluun, jolloin asiakasta tiedotetaan sähköverkon vioista tekstiviestillä
 • Sähköisten palvelukanavien kehittäminen
 • Säännöllinen NPS-mittaus
 • Toimialan yhteinen asiakastyytyväisyysmittaus
 • Hinnoittelun kohtuullisuuden jatkuva tarkastelu Energiaviraston kanssa
Urakoitsijat, alihankkijat ja yhteistyökumppanit
 • Yhteistyön avoimuus ja ennakoitavuus
 • Sovituista asioista kiinnipitäminen
 • Aktiivinen yhteistyön kehittäminen
 • Syrjimättömyys ja toimivien markkinoiden ylläpito
 • Laajat hankekokonaisuudet

 

 • Yhteistyön ylläpito ja kehittäminen systemaattisen toimittajasuhteiden hallinnointimallin mukaan
 • Tuote- ja sopimuskäytäntöjen kehittäminen aktiivisen yhteistyön pohjalta
 • Julkisen hankinnan periaatteiden noudattaminen ja hyödyntäminen
Viranomaiset ja päättäjät (Ministeriöt, Energiavirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, poliittiset päättäjät ja kunnat)
 • Lainsäädännön ja viranomaisvaatimusten noudattaminen
 • Sähköverkon toimintavarmuuden ylläpito
 • Vastuullinen ja läpinäkyvä toiminta
 • Aktiivinen vuorovaikutus
 • Lainsäädännön ja viranomaissäännösten noudattaminen ja niiden kehittämiseen osallistuminen
 • Viranomaisraportointi
 • Lausuntojen antaminen viranomaispäätöksiä ja valmistelua varten
 • Sähköverkon kehittämissuunnitelman laadinta
 • Jatkuva yhteistyö kuntapäättäjien kanssa
Toimialajärjestöt ja alan yhteistyökumppanit
 • Toimialan kehittäminen
 • Asiantuntijana toimiminen
 • Aktiivinen vuorovaikutus
 • Toimialajärjestöissä (Eurelectric, EDSO, Energiateollisuus ry) edustaminen
 • Yhteistyö ja alan edunvalvontaan osallistuminen
 • Toimikunnissa ja työryhmissä toimiminen (Eurelectricin työryhmät, ET:n verkkovaliokunta, asiakkuus-, verkko-omaisuus- ja regulaatiotoimikunta, Fingridin neuvottelukunta)
Viranomaiset (pelastuslaitokset, poliisi, Huoltovarmuuskeskus, puolustusvoimat)
 • Myrskyvarautumistiedotteiden laadinta pelastuslaitoksille
 • Suorien yhteystietojen välittäminen pelastuslaitoksille ja poliisille
 • Varautumis- ja valmiussuunnitelman laadinta Huoltovarmuuskeskukselle kahden vuoden välein
 • Osallistuminen sidosryhmien seminaareihin ja harjoituksiin
 • Varautumistiedotteiden lähettäminen jokaisesta valmiustilan nostosta
 • Viranomaispuhelinnumeroiden antaminen pelastuslaitoksille
 • Energiateollisuuden pelastuslaitoksille tarkoitetun koulutusaineiston tekoon osallistuminen
 • Varautumis– ja valmiussuunnitelman toimittaminen Huoltovarmuuskeskukselle vuonna 2014 ja seuraavan laadinta kesällä 2016
 • Osallistuminen kahteen viranomaisten järjestämään valmiusharjoitukseen,12 Huoltovarmuuskeskuksen voimatalouspoolin aluepoolien kokoukseen,17 alueellisen varautumisen toimikuntien (ALVAR) sekä kahteen Häiriötilainteiden yhteistoimintaryhmän (HÄTY) kokoukseen sekä Krivat-yhteistyöhön
 • Alueellisilla  maanpuolustuskursseilla luennoiminen kolmesti
Omistajat
 • Yhtiön arvon kasvattaminen kestävällä tavalla
 • Valitun strategian toteuttaminen
 • Hyvä hallinnointitapa
 • Kahdeksaan hallituksen kokoukseen ja seitsemään valiokuntakokoukseen osallistuminen osana hallitustyöskentelyä
 • Säännöllinen henkilökohtainen yhteydenpito
 • Carunan toimintaohjeiden ja politiikkojen noudattaminen
Rahoittajat
 • Lakien ja viranomaisvaatimusten noudattaminen
 • YK:n ihmisoikeuksien, kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimusten, UK:n lahjonnanvastaisten periaatteiden sekä YK:n Global Compact -aloitteen noudattaminen
 • Vahvan luottoluokituksen säilyttäminen
 • Avoin viestintä ja taloudellisesta tilanteesta tiedottaminen

 

 • Puoli- ja kokovuosiraportointi
 • Compliance-sertifikaatit
 • Toimintaohje-ja muiden sisäisten koulutusten järjestäminen
 • Toiminnan tuloksellisuuden ja vahvan kassavirran ylläpito
 • Säännöllinen taloudellinen raportointi kahdesti vuonna 2015
 • Noin 30 tapaamisen järjestäminen luottoluokittajien, pankkien ja rahoitusinstituutioiden kanssa
Media
 • Avoin ja proaktiivinen viestintä
 • Asiantuntijoiden hyvä tavoitettavuus haastatteluja varten
 • Nopea ja helppo tiedonhaku
 • Mediakontaktien päivystysnumeroon vastaaminen
 • Lehdistötiedotteiden ja häiriötiedotteiden lähetys
 • Tiedotteiden julkaisu caruna.fi-sivustolla
 • Tapaamisten järjestäminen medioiden kanssa

Tapaamme lisäksi Carunan toiminnan kannalta keskeisimpien ympäristöjärjestöjen edustajia sekä maanomistajia hankekohtaisesti.