Nyky-yhteiskunnan toiminnan edellytys on luotettava sähkönsaanti. Olemme keskeinen osa suomalaista perusinfrastruktuuria ja huoltovarmuutta. Luomme perusedellytykset elinkeinoelämälle ja yhteiskunnallisille palveluille sekä asiakkaidemme sujuvalle arjelle.

Olemme merkittävä työllistäjä ja investoija suomalaiseen perusinfrastruktuuriin. Meillä työskentelee 270 henkilöä, ja projektimme työllistävät suoraan 2 000 ja välillisesti 4 000 henkilöä eri puolella Suomea.

Huoltovarmuus

Investoimalla sähköverkon luotettavuuteen varmistamme huoltovarmuuden ja sähköntoimituksen jatkuvuuden.

Caruna on maamme suurimpana jakeluverkonhaltijana huoltovarmuuskriittinen yritys. Huoltovarmuus tarkoittaa kykyä selviytyä häiriötilanteissa ja kriisioloissa mahdollisimman vähin erityisjärjestelyin ja haitoin. Varaudumme ylläpitämään sähkönsiirron toimituskykyä nykyisellä toimitusvarmuustasolla pitkittyvänkin kriisin aikana. Investoimalla sähköverkon luotettavuuteen varmistamme huoltovarmuuden ja sähköntoimituksen jatkuvuuden etenkin ilmastollisissa ongelmissa.

Voimahuollon eli energian tuotannon, siirron ja jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua johtaa Huoltovarmuuskeskuksen voimatalouspooli. Voimatalouspoolin keskeisin tehtävä on luoda normaalioloissa valmius valtakunnan voimahuollon turvaamiseen poikkeusolojen aikana ja varautua johtamaan ja toteuttamaan kriisiaikana voimahuoltoa etukäteen laadittujen ja testattujen suunnitelmien perusteella valtioneuvostolta saamiensa tehtävien ja valtuuksien mukaisesti.

Huoltovarmuuskeskuksen Voimatalouspoolin alaisten aluepoolien toiminnan myötä olemme mukana alueellisen varautumisen ALVAR-toimikunnassa. Lisäksi kuulumme muun muassa Viestintäviraston Häiriötilanteiden yhteistyöryhmään (HÄTY) ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden Krivat-yhteistyöryhmään.

Myös useat asiakkaistamme ovat viranomaisen huoltovarmuuskriittisiksi luokittelemia toimijoita. Huomioimme erityisesti näiden asiakkaiden sähkön saannin poikkeuslainsäädännön aikana.