Carunan toimintaa ohjaavat lakien ja säädösten ohella yhteisesti määrittämämme arvot, yhtiön strategia sekä hyvän hallintotavan periaatteet.

Arvot

Määritimme Carunan arvot yhteistyössä henkilöstön, johtoryhmän ja hallituksen kanssa vuonna 2014.

 

ASIAKASLÄHTÖISYYS

  • Mahdollistamme omalla ja kumppaniemme toiminnalla asiakkaillemme huolettoman arjen.
  • Tiedostamme ja haluamme ymmärtää tulevien sukupolvien tarpeet sekä kehitämme toimintaamme ja palveluitamme niiden mukaisesti.
  • Olemme helposti lähestyttävä, ammattitaitoinen ja luotettava kumppani.

asiakaslahtoisyys_02

VASTUULLISUUS

  • Työskentelemme luotettavasti ja vastuullisesti asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja omistajiemme kanssa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.
  • Asetamme turvallisuuden ja ympäristön etusijalle kaikessa toiminnassamme.

vastuullisuus_02

YHTEISTYÖ

  • Toimimme avoimesti yli organisaatiorajojen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
  • Kehitämme sähkönjakelua yhteistyössä energia- ja muiden viranomaisten, kuntien ja koko toimialan kanssa Suomessa ja Euroopassa.

yhteistyo_02

TULOKSELLISUUS

  • Tuotamme palvelumme tehokkaasti kaikkien sidosryhmiemme eduksi.
  • Olemme aloitteellisia ja kehitämme pitkäjänteisesti toimintaamme.
  • Kasvatamme omistaja-arvoa kestävällä tavalla.

tuloksellisuus_02

Strategia

Strategiamme mukaisesti keskitymme pitämään henkilöstömme hyvinvoinnista mahdollisimman hyvää huolta, palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, ylläpitämään ja kehittämään verkkoamme siten, että se vastaa käyttäjiemme sekä yhteiskunnan tarpeita myös tulevaisuudessa, ja tarjoamaan osaamisemme käyttöön toimialan kehittämiseksi.

Keskitymme neljään asiaan: asiakkaisiin, sähköverkkoon, toimintaympäristöön ja yrityskulttuuriin. Näin vastaamme kaikkien keskeisimpien sidosryhmiemme tarpeisiin ja täytämme samalla omat tavoitteemme matkalla kohti visiota olla paras – ensin Suomen, sitten Euroopan ja lopulta maailman paras sähkönsiirtoyhtiö.

Tapamme toimia

Carunan toimintaohje luo perustan tavallemme tehdä töitä.

Carunan toimintaohje (Caruna Code of Conduct) pohjautuu arvoihin ja luo perustan tavallemme tehdä töitä. Se määrittelee, miten huolehdimme Carunan omaisuudesta, teemme yhteistyötä ja kohtelemme toisiamme sekä harjoitamme sähkönsiirtoliiketoimintaa. Toimintaohje ja sen pohjalta laaditut ohjeistukset ovat osa Carunan vaatimuksenmukaisuutta eli Compliance-järjestelmää.

Toimintaohjeella varmistamme, että kaikilla carunalaisilla on samanlainen käsitys yhtiön toiminnassa noudatettavista toimintatavoista ja eettisistä periaatteista. Noudatamme toimintaohjetta kaikessa liiketoiminnassamme sekä yhtiön sisällä että sidosryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa toimiessamme.

Toimintaohje koskee Carunan työntekijöitä, johtajia ja hallituksen jäseniä. Jokainen carunalainen suorittaa toimintaohjeesta verkkokurssin ja sitoutuu periaatteisiin osana perehdytysohjelmaa. Edellytämme toimintaohjeen mukaista käytöstä myös yhtiön urakoitsijoilta, palvelutoimittajilta, alihankkijoilta sekä muilta sopimuskumppaneilta. Urakoitsijoille ja alihankkijoille on oma toimintaohje (Supplier Code of Conduct), johon jokaisen toimittajan on sitouduttava.

Toimintaohjettamme täydentävät hallituksen hyväksymät politiikat, jotka määrittelevät yksityiskohtaisemmin toimintaperiaatteet Carunan liiketoiminnan painopistealueilla, sekä sisäiset ohjeistukset. Erilliset ohjeistukset koskevat muun muassa lahjonnan- ja korruptionvastaisuutta ja eturistiriitoja. Toimintaohjeen ja keskeisten ohjeistusten sisältö käytiin carunalaisille läpi syksyllä 2015 erillisessä infotilaisuudessa. Työntekijät sitoutuvat noudattamaan ohjeistuksia osana Toimintaohje-verkkokurssia. Kilpailuoikeudesta on erillinen ohjeistus ja verkkokurssi, joka julkaistiin joulukuussa 2015.

Carunan toimintapolitiikat ja ohjeistukset ovat koko henkilöstön saatavilla intranetissä. Urakoitsijoiden ja muiden yhteistyökumppanien sekä Carunan yhteiset dokumentit löytyvät jaetuista työtiloista. Toiminnan keskeisimpien osa-alueiden toimintaperiaatteet (henkilöstöpolitiikka, HSE-politiikka, hankintapolitiikka) ovat luettavissa tämän raportin vastuullisuuden eri osa-alueita käsittelevissä luvuissa, ja ne löytyvät lisäksi verkkosivuiltamme. Epäillyistä väärinkäytöksistä voi tehdä ilmoituksen verkkosivuiltamme löytyvän ilmoituskanavan kautta.

Kunnioitamme Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien, kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia sekä YK:n Global Compact -aloitetta. Konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatamme kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä, IFRS-standardia.