Sähköntuotanto ja sähkönsiirto

Sähkö tuotetaan voimalaitoksissa ydin-, vesi- ja tuulivoimalla sekä eri polttoaineilla. Suomessa on noin 120 sähköä tuottavaa yritystä ja noin 400 voimalaitosta, joista yli puolet on vesivoimalaitoksia.

Voimalaitoksilta sähkö siirtyy koteihin ja muihin sähkön käyttöpaikkoihin kanta- ja jakeluverkkoa pitkin. Sähkönsiirrosta kantaverkossa vastaa vuonna 1996 perustettu Fingrid Oyj. Kantaverkossa sähkö siirtyy tuottajilta sähkönsiirto- ja teollisuusyrityksille.

Sähkönsiirtoyhtiön verkko on yhteydessä kodin ja muiden rakennusten sähköverkkoon. Asuinrakennuksissa sähkö tulee pää- tai mittarikeskukseen ja niiden kautta huoneiston ryhmäkeskukseen. Pientaloissa ryhmäkeskus on osa pääkeskusta.

Carunan toimintaympäristö

Suomessa sähkönsiirtomarkkinat ovat tarkasti säänneltyjä ja valvottuja. Sähkönmarkkinalain tarkoituksena on taata sähkön loppukäyttäjille hyvä sähkön toimitusvarmuus, kilpailukykyinen hinta sekä kohtuulliset palveluperiaatteet.

Luonnollisen monopoliaseman vuoksi toimintamme sähkönsiirtoyhtiönä edellyttää erillisen verkkoluvan Energiavirastolta. Energiavirasto valvoo sähkönsiirtoyhtiöiden toimintaa ja laskee sähkönsiirrolle sallitun tuoton, jonka perusteella yhtiöt määrittelevät siirtohinnat.

Sähkönverkkoliiketoimintaa keskeisesti sääntelevän sähkömarkkinalain lähtökohtana on, että sähköverkot muodostavat markkinapaikan, joka palvelee tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin sähkökaupan osapuolia, niin myyjiä kuin ostajia. Sähköverkonhaltijan, kuten Carunan, velvollisuutena on käyttää, kehittää ja ylläpitää pitää verkkoaan sähkömarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Verkonhaltijoiden tulee siten turvata osaltaan sähköjärjestelmän toimivuus ja varmuus sekä täyttää asiakkaiden kohtuulliset verkkopalvelutarpeet. Edelleen verkonhaltijan tehtävänä on tarjota verkkoon pääsyn edellyttämät palvelut (liittäminen ja siirtopalvelu) tasapuolisin ja kohtuullisen ehdoin niitä tarvitseville asiakkaille.

Tiedonhallinta on myös tärkeä osa sähkömarkkinoiden toimintaa. Sähkömarkkinoita koskevan lainsäädännön mukaan meillä erityinen vastuu toimia puolueettomasti ja jakaa tarpeellinen tieto muiden markkinoiden osapuolten kesken. Toisaalta meitä sitoo henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset. Nämä edellyttävät muun muassa, että kuluttajilla on oikeus hallita omia tietojaan.

Sähkömarkkinalaki uudistettiin vuonna 2013 sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Sähkömarkkinalaki uudistettiin vuonna 2013 sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi. Uusitun sähkömarkkinalain mukaan myrskystä tai lumikuormasta aiheutunut sähkökatko ei saa kestää yli kuutta tuntia kaupungeissa tai taajamissa eikä yli 36 tuntia niiden ulkopuolella.

Kaikkien sähköverkkoyhtiöiden on parannettava toimitusvarmuuttaan siten, että vaadittuun toimitusvarmuuteen päästään kokonaisuudessaan viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä ellei yhtiö erityisen painavista syitä saa Energiavirastolta pidennystä siirtymäajalle (enintään kahdeksan vuoden pidennys). Meille tämä tarkoittaa merkittäviä investointeja toimitusvarmuuden lisäämiseksi tulevina vuosina kuten ilmajohtoverkkojen kaapelointeja ja verkostoautomaation lisäämistä. Investointeja lisäävät myös jakeluverkon ikääntymisestä johtuvat uusimistarpeet.

Tulevaisuuden sähköverkko

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluitamme vastaamaan paremmin asiakkaiden toiveita ja odotuksia. Uudet markkinoille syntyvät mahdollisuudet, kuten uudet teknologiat, energiavarastot sekä hajautettu energiantuotanto, muuttavat tulevaisuudessakin jakeluverkon haltijoiden roolia ja liiketoimintamalleja, mikä lopulta hyödyttää myös kuluttajaa ja yrityksiä.

Suomen sähköverkkoja kehitetään parhaillaan entistä älykkäämmiksi, mikä mahdollistaa energian tehokkaamman käytön uudella tavalla ja tukee siirtymistä kohti entistä ekologisempaa energiantuotantoa. Älykäs sähköverkko parantaa huomattavasti sähkönkäyttäjien mahdollisuuksia vaikuttaa omaan energiankulutukseensa. Vuoden 2014 alusta lähtien lähes kaikki Suomen sähkönkäyttöpaikat on varustettu etäluettavilla sähkömittareilla, jotka mahdollistavat muun muassa kotitalouksien sähkön käytön seurannan tuntitasolla. Tulevaisuudessa kodit ja sähköverkko ovat niin älykkäitä, että ne osaavat myös itse säätää itsensä energiatehokkaiksi.