Carunassa yritysvastuuta ohjaavat yhtiön visio, missio, arvot ja strategia. Vastuullisuus on yksi arvoistamme ja se näkyy niin toiminnan suunnittelussa kuin operatiivisessa toteutuksessakin.

Asetamme turvallisuuden ja ympäristön etusijalle kaikessa toiminnassamme.

Meillä Carunassa vastuullisuus tarkoittaa, että työskentelemme luotettavasti ja vastuullisesti asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja omistajiemme kanssa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi, ja että asetamme turvallisuuden ja ympäristön etusijalle kaikessa toiminnassamme.

Vuonna 2015 kartoitimme toimintamme keskeiset vaikutukset, määritimme olennaisimmat vastuullisuusteemat sekä yritysvastuun tavoitetilan.

 • Tavoitteenamme on olla Suomen vastuullisin sähkönsiirtoyhtiö, joka tuottaa lisäarvoa asiakkailleen, yhteiskunnalle ja omistajilleen.
 • Tarjoamme luotettavan sähköverkon, joka siirtää sähköä turvallisesti luontoarvot huomioiden.
 • Saavutamme visiomme toimimalla eettisesti ja pitkäjänteisesti yhdessä luotettavien kumppaneidemme kanssa.

Keskeiset yritysvastuuteemat

Carunan toiminnan olennaisimpien vaikutusten määrittämiseksi toteutimme olennaisuusprosessin kesällä-syksyllä 2015. Prosessissa ensin sisäisesti määriteltiin Carunan toiminnan raamit yritysvastuun näkökulmasta ja nimettiin laajasti vastuullisuuteen liittyviä teemoja. Toisessa vaiheessa toteutettiin vastuullisuustutkimus, jossa pyydettiin niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien näkemyksiä Carunan toiminnasta, vastuullisuudesta sekä tärkeimmistä kehityskohteista.

Sidosryhmätutkimukseen osallistuneet sidosryhmät olivat yritysasiakkaat, kuluttaja-asiakkaat, urakoitsijat ja muut yhteistyökumppanit, kuntapäättäjät, valtion viranomaiset, aluehallinto, pelastusviranomaiset, korkeakoulut, alan järjestöt sekä henkilöstö.

Olennaisuusanalyysi- ja raportointiprosessi

Sidosryhmätutkimuksen keskeisiä tuloksia käytiin läpi Carunan HSE-työryhmän, johtoryhmän sekä HSE-valiokunnan kanssa ja tehtiin tarkennuksia teemoihin ja niiden sisältöihin. Olennaisuuden määrittelyyn viimeisessä vaiheessa vastuullisuusteemat ja -näkökohdat tiivistettiin kuuteen osa-alueeseen ja näiden alakohtiin. Sidosryhmätutkimuksen tulosten sekä sisäisten työpajojen (HSE-työryhmä ja johtoryhmä) perustella Carunan yritysvastuun keskeiset painopistealueet sekä GRI G4-näkökohdat määriteltiin seuraavasti:

Yritysvastuun teemat ja näkökohdat

Kehitämme toimintaamme ja raportoimme siitä yritysvastuun olennaisiin teemoihin keskittyen. Huomioimme olennaisuusprosessin tulokset myös sidosryhmäyhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yritysvastuun johtaminen

Carunan hallitus sekä hallituksen alainen HSE-valiokunta vastaavat koko yhtiön yritysvastuun strategisesta valvonnasta ja ohjauksesta. Toimitusjohtaja, viestintäjohtaja, kestävästä kehityksestä vastaava johtaja sekä HSE-päällikkö raportoivat hallitukselle yritysvastuun tavoitteista ja tuloksista. Yritysvastuuta käsitellään säännöllisesti Carunan johtoryhmässä.

Yritysvastuun painopistealueet, tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet määritellään ja hyväksytään Carunan johtoryhmässä ja hallituksessa. Yritysvastuuta suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa HSE-ryhmä, jossa on jäseniä kaikista Carunan yksiköistä. HSE-päällikkö ja viestintäjohtaja vastaavat omalta osaltaan yritysvastuuasioiden yksityiskohtaisemmasta suunnittelusta ja toteutuksesta.

Yritysvastuun periaatteet

Carunan yritysvastuun periaatteet on kuvattu yhtiön HSE-politiikassa (Health, Safety and Environment) ja ne ovat seuraavat:

 • Yhtiömme, kaikki työntekijämme ja liikekumppanimme noudattavat lakia ja muita määräyksiä, parhaita käytäntöjä ja toimialan standardeja.

 • Kehitämme sähköverkkoamme ottamalla terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon sekä päivittäisissä toiminnoissamme että pitkän aikavälin kehityksessä.

 • Kaikilla työntekijöillämme ja liikekumppaneillamme tulee olla mahdollisuus työskennellä terveellisessä, turvallisessa ja motivoivassa työympäristössä.

 • Tuotteemme ja palvelumme ovat turvallisia, laadukkaita ja helposti saatavilla.

 • Edistämme terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kulttuuria kaikissa toiminnoissamme asettamalla päämääriä, tavoitteita ja toimintaohjelmia jatkuvan parantamisen hengessä.

 • Tunnistamme verkko-omaisuutemme ja toimintojemme ympäristövaikutuksia ja hallitsemme ne täsmällisesti. Otamme huomioon sähköverkon koko elinkaaren.

 • Estämme ja minimoimme ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia vahinkoja järjestelmällisillä riskienarvioinneilla.

 • Sitoutamme työntekijämme ja liikekumppanimme vastuulliseen toimintatapaamme ja yhteisiin päämääriimme.

 • Teemme yhteistyötä kuntien, viranomaisten, yksityisten maanomistajien ja muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa.

 • Toimintaamme leimaa avoin sisäinen ja ulkoinen viestintä, mikä luo luottamusta asiakkaiden, liikekumppaneiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

Yritysvastuun tavoitteet

Vuodelle 2016 asetettiin tavoitteita valituille yritysvastuuseen liittyville tunnusluvuille. Alla olevassa taulukossa on esitetty keskeisiin vastuullisuusteemoihin liittyvät avainmittarit ja tavoitteet. Tavoitteenasetantaa laajennetaan ja syvennetään jatkossa.

Teema Mittari Tavoite vuonna 2016
Toimitusvarmuus
 • SAIDI*
 • KAH**
 • Kaapelointiaste (%)
 • Toimitusvarmuusvaatimusten mukaisen verkon piirissä olevat asiakkaat, pois lukien loma-asunnot (%)
 • 117 minuuttia
 • 23,6 miljoonaa euroa
 • 42 %
 • 67 %
Asiakkaat ja yhteiskunta
 • Asiakastyytyväisyys (NPS)
 • Mainetutkimuksen tulos
 • Sidosryhmäyhteistyö
 • 18 %
 • Parannus edelliseen mittaukseen
 • Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö
Turvallisuus
 • Oman henkilöstön tapaturmataajuus (TRIF***)
 • Urakoitsijoiden tapaturmataajuus (LWIF****)
 • Kolmansien osapuolten sähkötapaturmat  (Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle raportoidut)
 •  2
 •  9
 • 0
Henkilöstö
 • Henkilöstötyytyväisyys
 • Koulutuspäivät
 • Sairaspoissaolot
 • 74
 • 2 työpäivää/henkilö
 • vähemmän kuin 2,5 %
Ympäristö
 • Öljyvuotojen lukumäärä
 • Purettavan verkon jatkokäsittely *****
 • Pylväsmuuntamoiden määrä pohjavesialueilla
 • Ilmajohtojen väheneminen
 •  30 kpl
 • 15 %
 •  830
 • -3 200 km
Vastuullinen hankinta
 • Hankintaketjun- ja hankintakäytäntöjen kuvaus
 • Tavoite auditoinneille 2016
 • Valmis
 • Viisi toimijaa auditoitu
Avoimuus, eettiset liiketoimintaperiaatteet ja hyvä hallinnointitapa
 • Carunan toimintaohje -verkkokoulutuksen suoritusaste
 • 100 %

*SAIDI = System Average Interruption Duration Index. Sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräinen keskeytysaika per asiakas.

**KAH = Keskeytyksestä aiheutunut haitta. Mittari kuvaa sähkönjakelun keskeytyksen laskennallista haittakustannusta, jolla kuvataan asiakkaille aiheutunutta haittaa.

***TRIF = Total Recordable Injury Frequency. Mittari kuvaa Carunan henkilöstön poissaoloon johtaneet tai hoitokäynnin aiheuttaneet työpaikkatapaturmat suhteutettuna työtunteihin (kpl/miljoonaa tehtyä työtuntia).

****LWIF = Lost Workday Injury Frequency. Carunan työtehtävissä tai ympäristössä urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille tapahtuneet, vähintään yhden kokonaisen päivän työkyvyttömyyteen johtaneet työtapaturmat suhteutettuna työtunteihin (kpl/miljoonaa työtuntia).

*****Materiaalien kierrätys on ulkoistettu Kuusakoski Oy:lle elokuusta 2015 lähtien. Kuusakoski-yhteistyö koskee uusia urakoitsijasopimuksia. Tavoitteena on, että 2016 verkosta purettavan ja Kuusakoskelle päätyvän materiaalin kierrätysaste on 15 prosenttia. Vanhojen sopimusten osalta kierrätyksen hoitavat urakoitsijat. Jatkossa kierrätysaste nousee, kun yhä useampi urakkasopimus on Kuusakoski-yhteistyön piirissä.