Henkilöstömme

Menestyksemme kulmakivi on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Panostimme vuoden aikana avoimen ja yhtenäisen yrityskulttuurin luomiseen, henkilöstön kuuntelemiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Henkilöstöjohtaminen

Carunan tavoite on olla haluttu työnantaja, joka houkuttelee ja sitouttaa osaavia työntekijöitä kaikilla tasoilla. Tämä toteutuu seuraavia periaatteita noudattamalla:

  • Uskomme, että hyvä johtaminen on toimivan työyhteisön perusta.
  • Palkitsemme oikeudenmukaisesti, avoimesti ja kilpailukykyisesti kaikilla tasoilla.
  • Tuemme urakehitystä ja mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen.
  • Resursointimme perustuu pitkän tähtäimen suunnitelmaan.
  • Työympäristömme on turvallinen ja terveellinen.
  • Kunnioitamme järjestäytymisen vapautta ja oikeutta neuvotella työehtosopimuksista.
  • Toteutamme tasavertaisuutta.

Henkilöstöpolitiikka ohjaa päivittäistä työtämme.

Henkilöstöpolitiikka ohjaa päivittäistä työtämme. Henkilöstön johtamisesta ja kehittämisestä vastaa HR-johtaja, joka on johtoryhmän jäsen, ja sen toteuttamisesta HR-yksikkö yhdessä esimiesten ja henkilöstön edustajien kanssa.

Avainlukuja henkilöstöstä

Carunan henkilöstön keski-ikä oli 39 vuotta vuonna 2015.

Henkilöstön ikäjakauma

Henkilöstön sukupuolijakauma (n=276)

HENKILÖSTÖ, AVAINLUVUT 2015 2014
Lukumäärä vuoden lopussa 276 339
Keskimääräinen lukumäärä 309 347
Määräaikaisten osuus (%) 6,2 5,9
Osa-aikaisten osuus (%) 5,8 6,8
Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten osuus (%) 89 91
Sairauspoissaolopäivien osuus teoreettisista työpäivistä (%) 2,0 1,8
Kehityskeskustelujen piirissä oleva henkilöstö (%) 100 100
Naisten osuus henkilöstöstä (%) 38 38
Naisten osuus hallintoelimistä (%) 0 0
Palkat ja palkkiot (milj. euroa) 19 462 14 798

 

Henkilöstön vaihtuvuus oli 6,5 prosenttia vuonna 2015. Muutoksia henkilöstön lukumäärässä lisäsivät alkuvuoden organisaatiouudistukset, joiden tavoitteena oli purkaa vanhoja kansainvälisen konsernin aikaisia rakenteita sekä sopeuttaa toimintaa itsenäisen yhtiön tarpeisiin.

Perustimme Carunaan oman asiakaspalvelun toukokuussa 2015.

Kävimme alkuvuonna yhteistoimintaneuvottelut, joiden perusteella vähennystarve oli 48 henkilöä. Neuvottelujen seurauksena 32 henkilöä siirtyi toisiin tehtäviin yhtiön sisällä. Perustimme Carunaan oman asiakaspalvelun toukokuussa 2015, mikä toi yhtiöön 19 uutta työtehtävää. Lisäksi ulkoistimme keväällä 2015 liikkeenluovutuksella projektivalvontatoiminnon, minkä seurauksena 23 henkilöä siirtyi Carunasta Rejlers Oy:n palvelukseen 1.9.2015.

Oman henkilöstön työsuhteista 17 eli 6,2 prosenttia oli määräaikaisia ja 11 prosenttia osa-aikaisia. Omien 276 työntekijän lisäksi vuokratyöntekijöitä oli 19. Työllistämme vuosittain noin kaksikymmentä määräaikaista kesäharjoittelijaa eri tehtävissä. He toimivat kesälomasijaisina tai erilaisten opinnäytetöiden laatijoina.

Henkilöstöstä 247 henkilöä eli 89 prosenttia oli kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piirissä. Työehtosopimusten piirissä olevasta 247 työntekijästä 151 (55 %) oli energia-alan toimihenkilöitä ja 96 (45 %) ylempiä toimihenkilöitä. Urakoitsijat sitoutuvat noudattamaan Carunan toimintaohjetta (Supplier Code of Conduct), joka velvoittaa urakoitsijat toimimaan suomalaisen lainsäädännön ja asetusten mukaisesti. Näin ollen kaikkien Carunan urakoitsijoiden on noudatettava vähintään valtakunnallisten yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä työsuhteiden ehdoista ja työoloista.

Carunan toimintamallissa urakoitsijoilla ja muilla alihankkijoilla on keskeinen rooli verkon rakennus- ja kunnossapitotöissä. Lisäksi etenkin asiakaspalvelutehtävissä saatetaan käyttää vuokratyövoimaa tasaamassa ruuhkahuippuja.

Työhyvinvointi

Panostimme vuoden aikana avoimen ja yhtenäisen yrityskulttuurin kehittämiseen, henkilöstön kuuntelemiseen ja hyvän energian näkymiseen arjessa. Mittasimme henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisin henkilöstötutkimuksin. Lisäksi käynnistimme Hyvän energian työviikko –hankkeen, jossa koko henkilökunta osallistui yhteisen yrityskulttuurin ja arkipäivän työskentelyolosuhteiden kehittämiseen.

Henkilöstön kuunteleminen

Carunan laaja henkilöstötutkimus Kaiku tehtiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2015.

Carunan laaja henkilöstötutkimus Kaiku tehtiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2015. Tutkimusyrityksen toteuttama Kaiku-tutkimus järjestetään tästedes kerran vuodessa. Tutkimuksessa esitettiin kysymyksiä mielekkäästä työstä, esimiestyöstä, Carunasta yrityksenä, työyhteisöstä, työhyvinvoinnista, henkilökohtaisesta kasvusta sekä yhteistyöstä Carunassa. Lisäksi mittasimme sitoutuneisuuden astetta sekä Carunan palveluiden suositteluhalukkuutta.

Tutkimuksessa työntekijöidemme oli myös mahdollista ehdottaa kehitystoimenpiteitä sekä antaa avointa palautetta heidän työtyytyväisyyteensä vaikuttavista seikoista. Kyselyn tulokset antoivat pohjan tiimikohtaisille kehityssuunnitelmille.

Laajan vuotuisen henkilöstökyselyn lisäksi mittasimme henkilöstön työtyytyväisyyttä kolmella Pulssikyselyllä, joka sisältää muutaman vakiokysymyksen lisäksi myös sitoutuneisuutta mittaavia kysymyksiä sekä mahdollisuuden antaa avointa palautetta.

Jaksamista arkeen

Vuoden 2015 aikana järjestimme kaksi esimieskoulutusta, joissa esimiehille selvennettiin Carunan poissaolokäytäntöjä sekä varhaisen tuen mallia ja heidät sitoutettiin mallin mukaisiin toimintatapoihin. Tavoitteena on, että kaikki esimiehemme ovat käyneet kyseiset koulutukset vuoden 2016 loppuun mennessä.

Carunan henkilöstölle tehtiin työterveyskysely, jossa kartoitimme mahdollisia työkykyriskejä sairauspoissaolojen ja ennenaikaisesta työkyvyttömyydestä johtuvien eläköitymisten ehkäisemiseksi. Loppuvuodesta 2015 toteutimme tarpeen mukaan myös muita sekä koko tiimiä että yksittäisiä henkilöitä koskevia työpaikka- ja taustaselvityksiä, joiden perusteella teimme korjaavia toimenpiteitä, kuten apuvälineiden hankintoja tai työpisteiden siirtoja. Varhaisen tuen keskusteluiden tarkoituksena oli ehkäistä poissaolojen pitkittymistä ja helpottaa työhön paluuta.

Työhyvinvointiryhmämme koordinoi työntekijöiltä tulleita toiveita ja pyrkii parantamaan työtyytyväisyyttä kattavan tarjonnan avulla, johon lukeutuvat muun muassa liikunta- ja kulttuurietumme Smartum, kuntokampanjat sekä asiantuntijaluennot. Viime vuonna toteutettu laajamittainen kuntokampanja pyrki parantamaan työntekijöidemme kuntoa sekä jaksamista ja sitä kautta vähentämään sairauspoissaoloja. Työterveyshuoltomme on järjestetty kattavasti Diacorissa, ja sitä täydentävät sairasvakuutuskassa Enerkemin palvelut.

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden työajan joustoihin, sairaan lapsen kotihoitopalveluun sekä etätyön tekemiseen. Uudet toimitilamme ovat lisänneet työpaikallamme avoimuutta, viihtyvyyttä ja vuorovaikutusta. Työntekijöillämme on käytössään myös kuntosali sekä hyvät taukotilat palautumiseen.

Henkilöstön kehittäminen

100 prosenttia henkilöstöstä kävi kehityskeskustelun vuonna 2015.

Haluamme olla nykyisille ja tuleville työntekijöilleen hyvä työpaikka kasvaa ja kehittyä alan ammattilaisena, asiantuntijana tai johtajana. Carunassa raportoitiin* vuonna 2015 yhteensä 1 606 koulutustuntia eli noin 230 koulutuspäivää.

Koulutustunnit vuonna 2015*

*Järjestelmäuudistuksista johtuen raportoiduista koulutustunneista puuttuu arviolta 15–25 %.

 

Asetamme turvallisuuden etusijalle kaikessa toiminnassamme ja painotamme sitä myös koulutuksissamme. Vuoden aikana muita painopistealueita olivat sähkötekniikka, esimiestyö ja johtaminen sekä tietojärjestelmät, jotka muuttuivat merkittävästi vuoden aikana osana oman it-infrastruktuurin sekä talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden perustamista.

Osaaminen esiin

Aloitamme työntekijän perehdyttäminen jo rekrytoinnin aikana. Haastatteluvaiheessa hakijoita haastatteleva esimies kertoo Carunasta potentiaalisena työnantajana ura- ja kompetenssinkehitystä silmällä pitäen. Yksityiskohtainen toimenkuvaus auttaa hakijaa ymmärtämään, mitä työssä vaaditaan ja millaisia kehittymismahdollisuuksia se tarjoaa. Tämä antaa vahvan pohjan onnistuneelle perehdytykselle.

Huolellinen perehdytys ja mahdollisuus saada opastusta ja koulutusta edesauttavat myös työntekijän onnistumista työssään sekä antavat hänelle mahdollisuuden ottaa turvallisuusnäkökohdat huomioon työskennellessään.

Caruna Talent –toimintamalli on henkilöstön kehittämisen keskeinen työkalu, jonka avulla tunnistamme yhtiömme tulevaisuuden kannalta tärkeän osaamisen sekä osaajat. Toimintamalli keskittyy vahvuuksiin ja kehittymismahdollisuuksiin sekä palautteen laatuun ja jatkuvaan vuorovaikutukseen. Lopputuloksena saamme kokonaiskäsityksen osaamisen kehittämisen painopistealueista sekä konkreettiset kehityssuunnitelmat, joiden toteutumista seuraamme säännöllisesti.

Uudistimme Carunan henkilöstön suorituksen kehittämisen mallin muun muassa henkilöstöltä saadun palautteen perusteella syksyllä 2015. Uuden toimintamallin myötä esimerkiksi kehityskeskustelukäytännöt uudistuvat täysin vuoden 2016 aikana.

Carunan vuonna 2015 uudistettu toimiperhemalli mahdollistaa henkilöstön yhdenvertaiset ja näkyvät kasvupolut. Panostamme jatkuvasti myös esimiestyön kehittämiseen, ja työyhteisömme kulttuurin kulmakivenä on kaikkien osallistaminen työhön sekä työyhteisön kehittämiseen.