Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuullisuus merkitsee meille kannattavaa liiketoimintaa, joka luo pohjan toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle ja luotettavan sähkönsiirron ylläpitämiselle.

Taloudellinen vastuu ja johtaminen

Vastuumme yrityksenä on toimia kannattavasti sekä kehittää toimintaamme ja verkko-omaisuuttamme pitkäjänteisesti. Kannattavalla ja kilpailukykyisellä liiketoiminnalla mahdollistamme, että olemme luotettava työnantaja sekä merkittävä investoija ja palveluiden ostaja.

Yhtiön taloudellinen tulos tulee saavuttaa sidosryhmien ja ympäristön odotukset ja tarpeet huomioiden.

Yhtiön taloudellinen tulos tulee saavuttaa sidosryhmien ja ympäristön odotukset ja tarpeet huomioiden. Hyvään ja vastuulliseen tapaan toimia kuuluvat muun muassa hyvä hallintotapa, avoin ja läpinäkyvä viestintä, henkilöstön hyvinvoinnin turvaava toimintamalli, aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa sekä luontoarvojen huomioiminen.

Taloudellista vastuuta johdetaan yhtiön yleisen johtamiskäytännön mukaisesti. Selkeät vastuut, tavoitteet sekä jatkuva seuranta ja sisäinen valvonta ovat johtamisen kulmakiviä. Näiden lisäksi riskienhallinnalla on keskeinen rooli talouden johtamisessa. Markkina- ja operatiivisten riskien kattavalla hallinnalla optimoidaan Carunan taloudellinen toiminta sekä minimoidaan yritystoimintaa uhkaavat tekijät.

Carunan taloudellisesta raportoinnista vastaa talousyksikkö, jonka tehtävänä on varmistaa kuukausittain raportoinnin oikeellisuus. Taloudellista raportointia varten konsernilla on käytössä tarvittavat raportointijärjestelmät, joiden käytössä noudatetaan sisäisen valvonnan periaatteita.

Talous raportoi yhtiön johdolle, hallitukselle sekä hallituksen alaisuudessa toimivalle tarkastusvaliokunnalle konsernitason, yhtiötason sekä eri liiketoimintojen taloudellisesta kehityksestä.

Hallitus arvioi konsernin tilaa ja tulevaisuutta saamansa tiedon perusteella. Hallitus vahvistaa tilinpäätöksen.

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta ja prosessien toimivuutta tarkastaa tarkastusvaliokunnan lisäksi sisäinen tarkastus sekä riippumaton KHT-tilintarkastusyhteisö. Konsernin tilinpäätökset laaditaan IFRS-standardien mukaan, emoyhtiön ja tytäryhtiöiden erillistilinpäätökset Suomen kirjanpitolain mukaan.

Taloudellinen lisäarvo

Tuotot asiakkailta (milj. euroa)

Maksut toimittajille (milj. euroa)

Korvaukset henkilöstölle (milj. euroa)

  • Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut

Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille (milj. euroa)

  • Rahoituskulut omistajille
  • Rahoituskulut muille

Yleishyödylliset panokset ja verot (tuhatta euroa)

Sijoitimme sähköverkon kehittämiseen

miljoonaa euroa vuonna 2015

TALOUDELLINEN LISÄARVO

Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo, tuhatta euroa    2015 2014*
Tuotot asiakkailta
Liikevaihto 287 523 180 438
Muut liiketoiminnan tuotot 9 184 4 979
Käyvän arvon muutokset -2 001 -1 398
Yhteensä   294 706 184 019
Maksut toimittajille
Ostetut materiaalit ja palvelut 72 631 44 126
Muut kulut 69 761 110 685
Kiinteistöverot -184 -101
Lahjoitukset -113
Yhteensä   142 095 154 710
Korvaukset henkilöstölle
Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut 24 001 18 293
Yhteensä   24 001 18 293
Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille
Rahoituskulut omistajille 88 747  66 466
Rahoituskulut muille 81 274 35 755
Yhteensä 170 021  102 241
Yleishyödylliset panokset ja verot
Tilikaudelta maksettava tulovero 366  822
Kiinteistöverot 184 101
Lahjoitukset ja sponsorointi 113
Yhteensä   663 923
 
TUOTETTU LISÄARVO -42 074 -92 148


*Vuonna 2014 Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy on konsolidoitu Caruna-konserniin 1.4.-31.12.2014 väliseltä ajalta, Suomi Power Networks Sähkönsiirto et Cie SNC 1.4.-18.6.2014 väliseltä ajalta ja muut yhtiöt koko vuodelta.

Carunan toiminnan merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät sähkönsiirtomaksuista, ostoista palvelun ja tavarantoimittajilta, korvauksista rahoittajille ja verkon uusimis- ja ylläpitoinvestoinneista, henkilöstön palkoista sekä veroluonteisista maksuista.

Olemme sitoutuneet parantamaan verkkoamme ja sähkönjakelun luotettavuutta sähkömarkkinalain edellyttämällä tavalla vuoteen 2028 mennessä. Investoimme sähköverkon kehittämiseen 173 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 98 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Epäsuorat taloudelliset vaikutukset

Carunan toiminnalla on myös epäsuoria taloudellisia vaikutuksia.

Carunalla on 270 työntekijää, ja vuonna 2015 työllistimme suoraan 2 000 urakoitsijaa.

Carunalla on 270 työntekijää, ja vuonna 2015 työllistimme suoraan 2 000 urakoitsijaa projekteissa eri puolilla Suomea. Välillisesti työllistämme lisäksi 4 000 henkilöä.

Caruna noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa Suomen lainsäädäntöä. Keskeinen tekijä Carunan verojen hoidossa on laadukas ja oikea-aikainen veroilmoitusten ja muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen.

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluontoisia maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Carunan verojalanjäljessä on raportoitu työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut.

CARUNAN VEROJALANJÄLKI

2015

2014*

 Maksettavat verot Tuloverot

366

822

Työttömyysvakuutusmaksut

680

409

Sosiaaliturvamaksut

331

301

Kiinteistöverot

184

101

Varainsiirtoverot

20

41 255

Yhteensä maksettavat verot  

1581

42 888

Kerättävät ja tilitettävät verot Arvonlisävero (nettotilitetyt)

42 639

29 039

Sähkövero

199 340

100 490

Ennakonpidätys

6 180

4 215

Yhteensä tilitettävät verot  

248 159

133 744


* Konsernitilinpäätös on laadittu ensimmäistä kertaa vuodelta 2014. Konserniyhtiöistä Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy on yhdistelty konserniin ajalta 1.4.-31.12.2014.

Yhteenveto verojalanjäljestä kattaa sellaiset verot ja veroluonteiset maksut, joissa Carunalla on lakisääteinen velvoite maksaa tai kerätä kyseinen vero tai maksu. Sen sijaan sellaisia veroja, jotka sisältyvät tuotteen tai palvelun ostohintaan ja joista Carunalla ei ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta ei ole sisälletty yhteenvedon tietoihin.

Riskienhallinta

Riskien tunnistamisella ja niiden hallinnalla varmistamme toiminnan jatkuvuuden.

Poikkeukselliset sääolosuhteet

Riskien tunnistamisella ja niiden hallinnalla varmistamme toiminnan jatkuvuuden.

Merkittävimmät toiminnan riskit liittyvät poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin, kuten myrskyihin, voimakkaisiin lumisateisiin ja poikkeuksellisen koviin pakkasiin, jotka voivat vaikuttaa siirto- ja jakeluverkon toimitusvarmuuteen. Keskeisin keino suojautua ennalta jakeluhäiriöitä vastaan on raivata johtokatuja sekä rakentaa verkkoja maan alle suojaan tuulen ja lumen kaatamilta ja taivuttamilta puilta. Kehitämme myös verkkojen rakenteita siten, että häiriötilanteessa vioittunut verkonosa voidaan eristää muusta verkosta ja jakelukeskeytyksen piirissä olevien asiakkaiden määrä saadaan minimoitua.
Häiriötilanteessa oleellista on oikeinmitoitettu varautuminen, joka perustuu ennalta laadittuihin varautumissuunnitelmiin.

Sääntely-ympäristön muutos epäsuotuisaan suuntaan

Pitkällä tähtäimellä muutokset erityisesti sääntelyssä ja lyhyellä aikavälillä tulkinnat sääntelyn päätöksistä tai määräyksistä ovat operatiivinen riski. Suomalaista sääntely-ympäristöä voidaan pitää vakaana. Vuoden 2016 alussa voimaan astunut sääntelykausi tarjoaa neljän vuoden sijaan näkymän kahdeksaksi vuodeksi.

Toimittajariski

Käyttämämme toimittajat saattavat esimerkiksi konkurssin takia olla kykenemättömiä toimittamaan tilattuja verkostourakoita tai palveluita. Carunan hankintamallin avulla varmistamme Carunalle edullisen ja terveen kilpailuasetelman jokaisella verkkoalueella. Järjestelmällisellä urakoitsijoiden ja palveluiden hallintamallilla saamme nopeasti markkinoilta signaaleja mahdollisista urakoitsijakohtaisista ongelmista, jolloin niihin voidaan puuttua ajoissa sekä toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.