Toimintavarma verkko

Sähkönsiirron toimitusvarmuus on toimintamme kulmakivi. Haluamme vastata asiakkaidemme ja yhteiskunnan vaatimuksiin ja varmistaa sähkönsiirron luotettavuuden. Kehitämme sähköverkkojamme pitkäjänteisesti.

Sähköverkko lukuina

Verkon ylläpito ja kehittäminen

Myrskyt ja sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet, ja digitalisoituva yhteiskunta on entistä riippuvaisempi sähkönsaannista. Carunalla on Suomen suurimpana sähkönsiirtoyhtiönä noin 79 000 kilometriä verkkoa, jota ylläpidämme ja kehitämme vastataksemme asiakkaidemme ja yhteiskunnan vaatimuksiin.

Investoimme verkkoomme vuosittain noin 200 miljoonaa euroa. Investointejamme ohjaavat lainsäädännön asettama toimitusvarmuustavoite, verkon ikärakenne sekä kasvu, joka syntyy muun muassa uusista liittymistä ja yhteiskunnan perusinfrastruktuurin kehittymisestä.

Investointeja ohjaavat tekijät

Vuonna 2013 voimaantullut sähkömarkkinalain muutos korostaa ennen kaikkea sähkön toimitusvarmuutta. Myrskyn tai lumikuorman aiheuttaman keskeytyksen jälkeen sähköt on kyettävä palauttamaan kaupunki- ja taajama-alueilla kuudessa ja haja-asutusalueilla 36 tunnissa.

Teemme toimitusvarmuusinvestoinnit asiakasvaikutuksen mukaan järjestyksessä, josta asiakkaamme hyötyvät eniten. Asiakasvaikutus koostuu siirrettävän sähkön määrästä ja asiakastiheydestä. Tehostettu verkonparannusohjelma on aloitettu taajamista ja painopiste on siirtymässä haja-asutusalueille. Tavoitteenamme on saavuttaa lainsäädännön asettamat tavoitteet vuoteen 2028 mennessä.

Toimitusvarmuustavoitteet

Verkko-omaisuuden hallinnasta ja sen periaatteista vastaa Carunan omaisuudenhallintayksikkö. Omaisuudenhallintaa ohjaavat verkonrakentamis- ja kunnossapitoperiaatteet sekä kerran kahdessa vuodessa Energiavirastolle toimitettava verkonkehittämissuunnitelma.

Toimitusvarmuus vuonna 2015

Sähköverkkomme säästyi laajoilta myrskyiltä ja lumikuormilta vuonna 2015.

Sähköverkkomme säästyi laajoilta myrskyiltä ja lumikuormilta vuonna 2015. Suurin yksittäinen tekijä keskimääräisen korjausajan pidentymiseen oli Suoma-myrsky huhtikuussa. Sähkön toimitusvarmuutta kuvaava CAIDI-tunnusluku eli keskimääräinen asiakkaan kokeman keskeytyksen aika oli 56 minuuttia. Sähkön toimitusvarmuusaste pysyi vuonna 2015 ennallaan 99,98 prosentissa.

Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheyttä kuvaava SAIFI-tunnusluku (System Average Interruption Frequency Index) oli vuonna 2015 2,3 kappaletta. Tämä tarkoittaa, että keskimäärin asiakas koki noin kaksi yli kolmen minuutin keskeytystä vuoden aikana.

Parempi verkko kaapeloinnilla ja vierimetsänhoidolla

Vuonna 2015 jatkoimme sähkön toimitusvarmuutta parantavia laajoja investointeja kaikilla verkkoalueillamme. Investointitasot nousivat entisestään, ja saavutimme niille asettamamme tavoitteet. Verkonparannusinvestoinnit olivat arvoltaan yhteensä 173 miljoonaa euroa.

Yllä mainittujen lisäksi investoimme suurjänniteverkkoon yli

miljoonaa vuonna 2015...

...ja investoimme

miljoonaa lisää vuosina 2016–2018.

Pääpaino verkonparannushankkeissa säilyi vuonna 2015 keskijänniteilmajohtoverkon saneerauksessa. Korvaamme pääasiassa ilmajohtoverkkoa maakaapeliverkolla, joka on suojassa myrskyjen ja lumikuorman aiheuttamilta vaurioilta.

Jatkoimme rakenteellisia ja teknisiä uudistuksia viankorjaamisen nopeuttamiseksi. Esimerkiksi rengasverkkojen ja verkostoautomaation ansiosta pystymme rajaamaan viat ja palauttamaan sähköt nopeammin vahingoittumattomiin verkoston osiin.

Rakensimme pien- ja keskijännitemaakaapeliverkkoa yhteensä noin 3 400 kilometriä. Koko verkon kaapelointiaste oli vuoden 2015 päättyessä 36 prosenttia.

Jatkoimme vuonna 2014 käynnistämäämme vierimetsähanketta. Kun hoidamme johtokatujen ja sähkölinjojen viereisiä metsäalueita, ehkäisemme esimerkiksi tuulen tai lumen vuoksi linjoille kaatuvien puiden aiheuttamia sähkökatkoja asiakkaillemme.

Hankkeessa käytiin läpi kokonaisuudessaan noin 4 100 kilometriä puustolle alttiina olevaa keskijänniteverkon ja 660 kilometriä suurjänniteverkon johtokatujen ulkopuolista aluetta sekä 2 200 kilometriä johtokatuja kaikilla Carunan verkkoalueilla. Saimme hankkeen päätökseen aikataulussa joulukuussa 2015.

 

ASIAKKAAN SÄHKÖNJAKELUN LUOTETTAVUUTTA PARANNETTU

TEHTYÄ TYÖTUNTIA

KUUTIOMETRIN KOKONAISHAKKUUVOLYYMI

MAANOMISTAJAAN OLTU YHTEYDESSÄ

Varautuminen poikkeustilanteisiin

Yhteiskunta on entistä riippuvampi sähkönjakelun toimitusvarmuudesta kaikissa olosuhteissa. Kriittisten verkkojen (sähkö- ja tietoliikenneverkot) sekä asiakkaiden välisiä keskinäisiä riippuvuuksia on selvitetty Huoltovarmuuskeskuksen johtamassa tutkimuksessa.

 

Pyrimme takaamaan mahdollisimman häiriöttömän sähköntoimituksen.

Pyrimme takaamaan mahdollisimman häiriöttömän sähköntoimituksen, mikä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Jos sähkönjakelu keskeytyy, Carunan on jakeluverkonhaltijana tiedotettava siitä viipymättä asiakkaitaan sekä viranomaistoimijoita. Samalla asiakkaille ja viranomaisille on annettava arvio vian tai keskeytyksen kestosta ja laajuudesta.

Verkkosivuillamme oleva häiriökartta tarjoaa asiakkaillemme ajantasaisimman tiedon sähkökatkoista ja niiden arvioidusta korjausajasta. Lisäksi maksuton Caruna Sähkövahti –palvelu ilmoittaa sähkökatkoista suoraan asiakkaan kännykkään tai sähköpostiin. Caruna Sähkövahdin kautta asiakas saa tiedon keskijänniteverkon suunnitelluista tai yllättävistä sähkökatkoista sekä arvion niiden kestosta. Lisäksi Carunan sähkönjakelun keskeytyksen piirissä olevien asiakkaiden määrä löytyy Energiateollisuus ry:n ylläpitämästä Sähkökartta-sovelluksesta. Ohjeistamme asiakkaitamme myös varautumisesta sähkönjakelun häiriöihin.

Carunalla on sähkömarkkinalain edellyttämä varautumis- ja valmiussuunnitelma tavanomaisten sähköverkon häiriö- ja poikkeustilanteiden varalle. Nämä suunnitelmat ovat olleet Carunalla käytössä vuosia ennen lain ohjausta.

Varautumissuunnitelma vastaa normaalitilanteen pienempiin ja suurempiin sähköverkon häiriöihin kuten luonnonilmiöiden aiheuttamiin sähkökatkoihin. Valmiussuunnitelma on puolestaan tarkoitettu poikkeuslainsäädännön aikaiseen toimintaan ohjaamaan vakavassa ulkoisessa tai sisäisessä uhassa. Tarkennamme suunnitelmia häiriö- ja vikatilanteista saamiemme kokemusten perusteella.

Varautuminen poikkeustilanteisiin

Yhteistyön ja valmiuden ylläpitämiseksi osallistumme viranomaisten järjestämään varautumis- ja valmiusorganisaatioiden toimintaan. Olemme osallistuneet aktiivisesti viranomaisten harjoituksiin ja niiden suunnitteluun sekä alan yhteistyöohjeistusten tekoon.

Sähkömarkkinalain edellyttämät varautumis- ja valmiussuunnitelmat on päivitettävä vähintään kahden vuoden välein, käytännössä vuosittain. Jatkuvuuden hallinnan ylläpitämiseksi tarkastelemme varautumistamme neljä kertaa vuodessa. Varautumis- ja valmiussuunnitelmista vastaa Carunan käyttötoiminnot-yksikkö. Turvallisuuspäällikkö huolehtii suunnitelmien ajantasaisuudesta ja raportoinnista viranomaisille. Sähköverkkoyhtiöiden varatumista valvoo Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva Huoltovarmuuskeskus.

Huoltovarmuus

Caruna on maamme suurimpana jakeluverkonhaltijana huoltovarmuuskriittinen yritys. Huoltovarmuus tarkoittaa kykyä selviytyä häiriötilanteissa ja kriisioloissa mahdollisimman vähin erityisjärjestelyin ja haitoin. Varaudumme ylläpitämään sähkönsiirron toimituskykyä nykyisellä toimitusvarmuustasolla pitkittyvänkin kriisin aikana. Investoimalla sähköverkon luotettavuuteen varmistamme huoltovarmuuden ja sähköntoimituksen jatkuvuuden etenkin ilmastollisissa ongelmissa.