Sähköverkkomme säästyi laajoilta myrskyiltä ja lumikuormilta vuonna 2015.

Sähköverkkomme säästyi laajoilta myrskyiltä ja lumikuormilta vuonna 2015. Suurin yksittäinen tekijä keskimääräisen korjausajan pidentymiseen oli Suoma-myrsky huhtikuussa. Sähkön toimitusvarmuutta kuvaava CAIDI-tunnusluku eli keskimääräinen asiakkaan kokeman keskeytyksen aika oli 56 minuuttia. Sähkön toimitusvarmuusaste pysyi vuonna 2015 ennallaan 99,98 prosentissa.

Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheyttä kuvaava SAIFI-tunnusluku (System Average Interruption Frequency Index) oli vuonna 2015 2,3 kappaletta. Tämä tarkoittaa, että keskimäärin asiakas koki noin kaksi yli kolmen minuutin keskeytystä vuoden aikana.

Parempi verkko kaapeloinnilla ja vierimetsänhoidolla

Vuonna 2015 jatkoimme sähkön toimitusvarmuutta parantavia laajoja investointeja kaikilla verkkoalueillamme. Investointitasot nousivat entisestään, ja saavutimme niille asettamamme tavoitteet. Verkonparannusinvestoinnit olivat arvoltaan yhteensä 173 miljoonaa euroa.

Yllä mainittujen lisäksi investoimme suurjänniteverkkoon yli

miljoonaa vuonna 2015...

...ja investoimme

miljoonaa lisää vuosina 2016–2018.

Pääpaino verkonparannushankkeissa säilyi vuonna 2015 keskijänniteilmajohtoverkon saneerauksessa. Korvaamme pääasiassa ilmajohtoverkkoa maakaapeliverkolla, joka on suojassa myrskyjen ja lumikuorman aiheuttamilta vaurioilta.

Jatkoimme rakenteellisia ja teknisiä uudistuksia viankorjaamisen nopeuttamiseksi. Esimerkiksi rengasverkkojen ja verkostoautomaation ansiosta pystymme rajaamaan viat ja palauttamaan sähköt nopeammin vahingoittumattomiin verkoston osiin.

Rakensimme pien- ja keskijännitemaakaapeliverkkoa yhteensä noin 3 400 kilometriä. Koko verkon kaapelointiaste oli vuoden 2015 päättyessä 36 prosenttia.

Jatkoimme vuonna 2014 käynnistämäämme vierimetsähanketta. Kun hoidamme johtokatujen ja sähkölinjojen viereisiä metsäalueita, ehkäisemme esimerkiksi tuulen tai lumen vuoksi linjoille kaatuvien puiden aiheuttamia sähkökatkoja asiakkaillemme.

Hankkeessa käytiin läpi kokonaisuudessaan noin 4 100 kilometriä puustolle alttiina olevaa keskijänniteverkon ja 660 kilometriä suurjänniteverkon johtokatujen ulkopuolista aluetta sekä 2 200 kilometriä johtokatuja kaikilla Carunan verkkoalueilla. Saimme hankkeen päätökseen aikataulussa joulukuussa 2015.

 

ASIAKKAAN SÄHKÖNJAKELUN LUOTETTAVUUTTA PARANNETTU

TEHTYÄ TYÖTUNTIA

KUUTIOMETRIN KOKONAISHAKKUUVOLYYMI

MAANOMISTAJAAN OLTU YHTEYDESSÄ