Turvallisuus

Asetamme turvallisuuden etusijalle kaikessa toiminnassamme. Tavoitteenamme on, että sähkönverkoistamme ja toiminnastamme ei aiheudu vaaraa eikä haittaa ihmisille eikä ympäristölle.

Turvallisuusjohtaminen

Terveys-, turvallisuus-ja ympäristöpolitiikkamme määrittelee turvallisuusjohtamisen periaatteet. HSE-politiikkamme koskee myös yhteistyökumppaneitamme ja kattaa koko hankintaketjumme.

Turvallisuusjohtaminen Carunassa on tavoitteellista ja perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen.

Turvallisuusjohtaminen Carunassa on tavoitteellista ja perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Turvallisuustoiminnalle asetetaan päämäärät ja tavoitteet, joiden toteutumista seurataan ja viestitään säännöllisesti. Urakoitsijoiden poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus on Caruna-tasoinen avainmittari. Turvallisuusjohtamisemme kattaa koko hankintaketjumme, mukaan lukien liiketoimintakumppanimme.

Carunan turvallisuusjohtaminen on vastuutettu Carunan johtoryhmän jäsenelle (johtaja, projektit, IT ja kestävä kehitys). Carunan johtoryhmä asettaa turvallisuustoiminnalle yhteiset säännöt, päämäärät ja tavoitteet sekä valvoo niiden toteutumista. Johtoryhmä varmistaa tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset henkilö- ja aineelliset resurssit. Turvallisuusvastuut on jaettu edelleen liiketoimintayksiköihin niiden toiminnan luonteen mukaisesti.

Turvallisuusjohtamisessa johtoryhmää tukee HSE-päällikkö yhdessä eri liiketoimintayksiköiden edustajista koostuvan HSE-ryhmän kanssa. Työhyvinvointiryhmä ja työsuojelutoimikunta keskittyvät Carunan oman henkilöstön työterveys- ja hyvinvointikysymyksiin.

Olemme aktiivisesti mukana koko toimialan turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Osallistumme erilaisiin turvallisuuden alan yhteistyö- ja kehitysryhmiin kuten toimialan etujärjestön Energiateollisuus ry:n työturvallisuustoimikuntaan ja erilaisiin työryhmiin sekä Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumiin.

Turvallinen sähköverkko

Suomessa sähköturvallisuuden perusvaatimukset määritetään sähköturvallisuuslaissa (säädösnumero 410/1996). Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme sähköverkkoamme lakisääteisten vaatimusten, toimialan standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Kun noudatamme alan standardeja, asennusten turvallisuus on ajan tasalla ja täytämme viranomaismääräysten vaatimukset. Sähköverkkoon hankitaan vain sähköturvallisuusmääräysten mukaisia laitteistoja. Sähköturvallisuuden johtamisesta vastaa Carunan käyttötoimintojen johtaja.

 

Arvioimme verkko-omaisuuteemme ja toimintoihimme liittyviä vaaroja säännöllisesti.

Tunnistamme ja arvioimme verkko-omaisuuteemme ja toimintoihimme liittyviä vaaroja säännöllisesti. Mahdolliset turvallisuuspuutteet luokitellaan ja käsitellään niiden kiireellisyyden mukaan joko välittömänä viankorjauksena, kunnossapitotoimenpiteinä tai investointiohjelmissa osana suunniteltuja verkonparannustoimenpiteitä.

Sähköturvallisuuslaki edellyttää, että sähköverkko ei saa aiheuttaa vaaraa. Kiinnitämme tähän erityistä huomiota sähköverkon suunnittelussa, verkkokomponenttien valinnassa sekä rakennustyötyömaita ja sähkötyötä koskevissa vaatimuksissa ja valvonnassa.

Kaikissa sähkölaitteistoissa on varoituskilvet estämässä tahatonta menemistä liian lähelle sähkölaitteistoa. Estämme tahattoman tai tahallisen pääsyn sähkölaitteistoihin lukituksella, rakenteellisilla ratkaisuilla ja rakenteiden sijoittamisella. Korjaamme vaaraa aiheuttavat viat ja poistamme linjoille kaatuneet puut mahdollisimman nopeasti. Työmaat rajataan ja merkitään siten, että sivullisten tahaton pääsy niille estyy.

Carunan sähköverkossa tapahtuu vuosittain joitakin sähkötapaturmia ja läheltä piti –tilanteita. Valtaosa näistä aiheutuu sähkötyöturvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä. Ilmoitamme sähkötapaturmat ja läheltä piti -tilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle Tukesille jakaaksemme tietoa ja siten parantaaksemme sähköturvallisuutta koko toimialalla.

Vuonna 2015 tapahtui kolme sähkötapaturmaa.

  • Tammikuussa nosturin nostovaijeri osui Carunan 110 kV:n johtoon kolmannen osapuolen rakennustyömaalla.
  • Elokuussa kolme henkilöä tunkeutui rakennuksen sisällä olevaan kiinteistömuuntamoon huoltoluukun kautta. Yksi heistä sai 20 kV:n sähköiskun.
  • Joulukuussa urakoitsijan esimies sai 20 kV:n sähköiskun perehdyttäessään työntekijöitään jännitteettömäksi luulemallaan uudella muuntamolla. Perehdyttäjä ei tehnyt määräystenmukaisia turvallisuustoimenpiteitä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle raportoidut, ulkopuolisille aiheutuneet sähkötapaturmat

  • Sähkötapaturmat
  • Läheltä piti -tilanteet

Yhteiskunnan turvallisuus

Sähköjakelun luotettavuus vaikuttaa välillisesti koko yhteiskunnan turvallisuuteen. Toimitusvarmuusinvestoinneilla tuetaan sähkönjakelun häiriöttömyydestä kriittisesti riippuvaisten sähkönkäyttäjien omaa riskienhallintaa ja siten pienennetään haitallisten vaikutusten todennäköisyyttä yhteiskunnalle. Tällaisia sähkönkäyttäjiä ovat muun muassa sairaalat, vanhainkodit, julkinen liikenne, teleoperaattoreiden tukiasemat, vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot.

Asiakasturvallisuus

Asiakasturvallisuuden varmistaminen on osa Carunan turvallisuusjohtamista. Sähköverkon vaurioituessa saattaa normaali verkkojännite poikkeuksellisesti nousta ilman, että sähköverkkoa ja siihen kytkeytyneitä laitteita suojaavat suojalaitteet toimivat. Tämän seurauksena sähkölaitteet saattavat toimia epätavallisesti ja asiakkaan sähkölaitteita saattaa rikkoutua.

Käytämme sähkön laadun seurantaan etäluettavia sähkömittareita. Analysoimme mittareiden rekisteröimiä poikkeavia tietoja säännöllisesti sähkön ylijännitetilanteiden eli ns. nollavikojen tunnistamiseksi. Epäilyttävät tilanteet tutkitaan ja tarvittaessa korjataan paikan päällä. Vuonna 2015 etäluettavien mittareiden avulla löydettiin 451 nollavikaa, jotka korjasimme välittömänä viankorjaustehtävänä.

Myös asiakkaat voivat huomata sähkölaitteiden toimivan epätavallisesti esimerkiksi valojen himmenemisenä tai kirkastumisena, ja ottavat yhteyttä Carunan asiakaspalveluun. Asiakasneuvojamme on koulutettu tunnistamaan asiakkaiden yhteydenotoista mahdolliset nollaviat.

Raportoidut sähköverkon vian aiheuttamat ylijännitetapaukset (ns. nollaviat)*

  • Raportoidut sähköverkon vian aiheuttamat ylijännitetapaukset (ns. nollaviat)

*Vuonna 2013 sähköverkon vian aiheuttamista ylijännitetapauksista yli puolet eli 463 aiheutti poikkeuksellisen kova Seija-myrsky joulukuussa.

Työturvallisuus

Työturvallisuus syntyy johdon-mukaisesta johtamisesta, yhteisistä, selkeistä pelisäännöistä ja niiden noudattamisesta, poikkeamien raportoinnista, tutkimisesta ja korjaavista toimenpiteistä.

Edellytämme, että kaikilla työntekijöillämme ja liikekumppaneillamme on mahdollisuus työskennellä terveellisessä, turvallisessa ja motivoivassa työympäristössä. Päämääränämme on välttää tapaturmat kokonaan.

Työturvallisuus edellyttää yhteistyötä kaikkien työpaikalla tai projekteissa työskentelevien osapuolten kesken. Työmaiden turvallisuus perustuu riskien arviointiin. Edellytämme sekä itseltämme että yhteistyökumppaneiltamme työtapoihin ja työympäristöön liittyvien vaarojen jatkuvaa tarkkailua. Teemme jokaiselle projektille turvallisuussuunnitelman, jota pidetään ajan tasalla.

Edellytämme, että kaikki poikkeamat ilmoitetaan ja tutkitaan, niille määritellään korjaavat tai ehkäisevät toimenpiteet ja toimenpiteiden etenemistä seurataan. Poikkeamatutkintojen opeista viestitään, minkä tavoitteena on vastaavien tapahtumien ennaltaehkäisy koko toimitusketjussa.

Koulutus ja kannustimet edistävät työturvallisuutta

Järjestämme koulutusta ja perehdytystä sekä henkilöstöllemme että liiketoimintakumppaneillemme. Vuoden 2015 aikana päivitimme kaksi erityisesti urakoitsijoille suunnattua, turvallisuusaiheista verkkoperehdytyskurssia.

Turvallisuus- ja ympäristökurssi on pakollinen kaikille Carunan työmailla työskenteleville. Vuoden 2015 aikana kurssin suoritti lähes 600 henkilöä. Jalkautus jatkuu edelleen vuonna 2016. Toinen turvallisuuden verkkokurssi, Sähköturvallisuus työkohteessa, on suositeltava kaikille työmailla työskenteleville. Vuoden 2015 aikana sen suoritti lähes 400 henkilöä.

Lisäksi järjestämme yhteistyökumppaneillemme toiminnan eri osa-alueisiin kohdistettuja koulutustilaisuuksia, joissa on myös turvallisuusaiheista sisältöä kuten päivystys- ja vianselvityskoulutusta, suurhäiriöorganisaatiokoulutusta ja vierimetsäraivaajien sähkötyöturvallisuusperehdytystä. Tällaisiin koulutuksiin osallistui vuoden 2015 aikana yhteensä noin 950 henkilöä.

Valvomme työmaitamme säännöllisten työmaatarkastusten ja turvallisuuden havainnointikierrosten eli niin sanottujen Safety Walkien avulla. Safety Walk on turvallisuuspainotteinen, vuorovaikutteinen kierros työmaalla tai toimistotiloissa. Safety Walkin painopiste on ihmisissä, turvallisissa työskentelytavoissa ja olosuhteissa, kun taas työmaatarkastuksessa yleensä keskitytään tekniikkaan ja turvallisuuspuutteisiin.

Carunan henkilöstölle on asetettu työtehtäviin perustuvat Safety Walk -tavoitteet. Työmaatarkastuksia tekevät puolestaan pääasiassa yhteistyökumppanin projektinvalvojat, ja niiden kirjaamisessa käytetään apuna kenttätyökalua (field tool). Vuonna 2015 kirjattiin yhteensä yli 5 000 työmaatarkastusta ja lähes 800 Safety Walkia, joista Carunan henkilöstön osuus oli noin 300.

Safety walk -kierrokset

Palkitsemme yhteistyökumppaneitamme hyvästä turvallisuustoiminnasta ja puutumme epäkohtiin. Vuonna 2015 jaoimme ensimmäisen Carunan turvallisuuspalkinnon työturvallisuuden kehittämisessä kunnostautuneelle urakoitsijalle. Puutumme aktiivisesti epäkohtiin yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa sovitulla tavalla. Toimenpiteet määräytyvät epäkohdan vakavuuden ja toistuvuuden mukaan. Puuttumiskeinojen järjestelmällinen käyttöönotto jatkuu vuonna 2016.

Olemme maailman kärjessä työturvallisuus-asioissa.

Vuoden 2016 aikana Caruna tavoittelee urakoitsijoiden työturvallisuusyhteistyön tehostamista yhteistyöverkoston ja vuorovaikutuskanavien parantamisen kautta.

Caruna on Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen ja sitoutunut nolla tapaturmaa –ajatteluun. Vuonna 2015 haimme ensimmäistä kertaa foorumin tasoluokitusta vuoden 2014 osalta ja saimme luokituksen I, eli olemme maailman kärjessä työturvallisuusasioissa.

Urakoitsijaturvallisuus yksi avainmittareistamme

Vaatimus turvallisesta työstä ja työympäristöstä koskee yhtä lailla koko Carunan henkilöstöä, kaikkia urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita. Turvallisuutta koskevista pelisäännöistä sovitaan jo sopimusvaiheessa. Sopimusten liitteenä olevaa turvallisuusasiakirjaa täydennetään yksityiskohtaisemmilla ohjeilla. Perehdytämme kaikki urakoitsijamme ja edellytämme, että kaikki aliurakoitsijat tulee hyväksyttää meillä etukäteen.

Suurimmat työturvallisuuden haasteet Carunassa ovat urakoitsijaturvallisuuden parantamisessa. Urakoitsijaturvallisuutta mittaava tapaturmataajuus (LWIF, Lost Workday Injury Frequency) on yksi Carunan avainmittareista. Mittari muodostuu Carunan työtehtävissä tai ympäristössä urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille tapahtuneista, vähintään yhden kokonaisen päivän työkyvyttömyyteen johtaneista työtapaturmista suhteutettuna työtunteihin.

Olemme tehostaneet urakoitsijoiden tapaturma- ja työtuntiraportointia järjestelmällisesti vuodesta 2011 lähtien. Urakoitsijatapaturmataajuuden huippu oli vuonna 2013, mikä osittain selittyy raportoinnin tehostumisella. Koulutuksella, perehdytyksellä ja poikkeamien jämäkällä käsittelyllä saimme tapaturmataajuutta pudotettua merkittävästi vuonna 2014. Kasvaneet investointivolyymit ja uusien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden mukaantulo näkyy lievänä tapaturmataajuuden nousuna vuonna 2015. Saavutimme vuoden 2015 LWIF-tavoitteemme, joka oli alle 10. Vuoden 2016 urakoitsijaturvallisuuden tavoitteeksi on asetettu alle 9.

Vuonna 2015 tapahtui kaksi vakavaa urakoitsijatapaturmaa. Tapaturma luokitellaan vakavaksi, jos siitä aiheutuu yli 30 päivän työkyvyttömyys tai pysyvä vamma. Syyskuussa aliurakoitsijan metsuri sahasi moottorisahalla jalkaansa. Tapaturmasta aiheutui kahden kuukauden työkyvyttömyys. Lokakuussa asentajan kantapää murtui, kun hän oli poistamassa puuta sähkölinjalta ja puun tyvi heilahti kengän pohjaan. Tapaturmasta aiheutui yli kahden kuukauden työkyvyttömyys.

 

2015

2014

2013

LWIF urakoitsijat*

9,8

8,6

19,7

Vakavat tapaturmat**

2

3

4

TRIF***

1,9

0

0

* Carunan työtehtävissä tai ympäristössä urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille tapahtuneista, vähintään yhden kokonaisen päivän työkyvyttömyyteen johtaneista työtapaturmista suhteutettuna työtunteihin.
** Tapaturma, josta aiheutuu yli 30 päivän työkyvyttömyys tai pysyvä vamma.
*** Total Recordable Injury Frequency –mittari kuvaa Carunan henkilöstön poissaoloon johtaneet tai hoitokäynnin aiheuttaneet työpaikkatapaturmat suhteutettuna työtunteihin (kpl/miljoonaa tehtyä työtuntia).