Työturvallisuus syntyy johdon-mukaisesta johtamisesta, yhteisistä, selkeistä pelisäännöistä ja niiden noudattamisesta, poikkeamien raportoinnista, tutkimisesta ja korjaavista toimenpiteistä.

Edellytämme, että kaikilla työntekijöillämme ja liikekumppaneillamme on mahdollisuus työskennellä terveellisessä, turvallisessa ja motivoivassa työympäristössä. Päämääränämme on välttää tapaturmat kokonaan.

Työturvallisuus edellyttää yhteistyötä kaikkien työpaikalla tai projekteissa työskentelevien osapuolten kesken. Työmaiden turvallisuus perustuu riskien arviointiin. Edellytämme sekä itseltämme että yhteistyökumppaneiltamme työtapoihin ja työympäristöön liittyvien vaarojen jatkuvaa tarkkailua. Teemme jokaiselle projektille turvallisuussuunnitelman, jota pidetään ajan tasalla.

Edellytämme, että kaikki poikkeamat ilmoitetaan ja tutkitaan, niille määritellään korjaavat tai ehkäisevät toimenpiteet ja toimenpiteiden etenemistä seurataan. Poikkeamatutkintojen opeista viestitään, minkä tavoitteena on vastaavien tapahtumien ennaltaehkäisy koko toimitusketjussa.

Koulutus ja kannustimet edistävät työturvallisuutta

Järjestämme koulutusta ja perehdytystä sekä henkilöstöllemme että liiketoimintakumppaneillemme. Vuoden 2015 aikana päivitimme kaksi erityisesti urakoitsijoille suunnattua, turvallisuusaiheista verkkoperehdytyskurssia.

Turvallisuus- ja ympäristökurssi on pakollinen kaikille Carunan työmailla työskenteleville. Vuoden 2015 aikana kurssin suoritti lähes 600 henkilöä. Jalkautus jatkuu edelleen vuonna 2016. Toinen turvallisuuden verkkokurssi, Sähköturvallisuus työkohteessa, on suositeltava kaikille työmailla työskenteleville. Vuoden 2015 aikana sen suoritti lähes 400 henkilöä.

Lisäksi järjestämme yhteistyökumppaneillemme toiminnan eri osa-alueisiin kohdistettuja koulutustilaisuuksia, joissa on myös turvallisuusaiheista sisältöä kuten päivystys- ja vianselvityskoulutusta, suurhäiriöorganisaatiokoulutusta ja vierimetsäraivaajien sähkötyöturvallisuusperehdytystä. Tällaisiin koulutuksiin osallistui vuoden 2015 aikana yhteensä noin 950 henkilöä.

Valvomme työmaitamme säännöllisten työmaatarkastusten ja turvallisuuden havainnointikierrosten eli niin sanottujen Safety Walkien avulla. Safety Walk on turvallisuuspainotteinen, vuorovaikutteinen kierros työmaalla tai toimistotiloissa. Safety Walkin painopiste on ihmisissä, turvallisissa työskentelytavoissa ja olosuhteissa, kun taas työmaatarkastuksessa yleensä keskitytään tekniikkaan ja turvallisuuspuutteisiin.

Carunan henkilöstölle on asetettu työtehtäviin perustuvat Safety Walk -tavoitteet. Työmaatarkastuksia tekevät puolestaan pääasiassa yhteistyökumppanin projektinvalvojat, ja niiden kirjaamisessa käytetään apuna kenttätyökalua (field tool). Vuonna 2015 kirjattiin yhteensä yli 5 000 työmaatarkastusta ja lähes 800 Safety Walkia, joista Carunan henkilöstön osuus oli noin 300.

Safety walk -kierrokset

Palkitsemme yhteistyökumppaneitamme hyvästä turvallisuustoiminnasta ja puutumme epäkohtiin. Vuonna 2015 jaoimme ensimmäisen Carunan turvallisuuspalkinnon työturvallisuuden kehittämisessä kunnostautuneelle urakoitsijalle. Puutumme aktiivisesti epäkohtiin yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa sovitulla tavalla. Toimenpiteet määräytyvät epäkohdan vakavuuden ja toistuvuuden mukaan. Puuttumiskeinojen järjestelmällinen käyttöönotto jatkuu vuonna 2016.

Olemme maailman kärjessä työturvallisuus-asioissa.

Vuoden 2016 aikana Caruna tavoittelee urakoitsijoiden työturvallisuusyhteistyön tehostamista yhteistyöverkoston ja vuorovaikutuskanavien parantamisen kautta.

Caruna on Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen ja sitoutunut nolla tapaturmaa –ajatteluun. Vuonna 2015 haimme ensimmäistä kertaa foorumin tasoluokitusta vuoden 2014 osalta ja saimme luokituksen I, eli olemme maailman kärjessä työturvallisuusasioissa.

Urakoitsijaturvallisuus yksi avainmittareistamme

Vaatimus turvallisesta työstä ja työympäristöstä koskee yhtä lailla koko Carunan henkilöstöä, kaikkia urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita. Turvallisuutta koskevista pelisäännöistä sovitaan jo sopimusvaiheessa. Sopimusten liitteenä olevaa turvallisuusasiakirjaa täydennetään yksityiskohtaisemmilla ohjeilla. Perehdytämme kaikki urakoitsijamme ja edellytämme, että kaikki aliurakoitsijat tulee hyväksyttää meillä etukäteen.

Suurimmat työturvallisuuden haasteet Carunassa ovat urakoitsijaturvallisuuden parantamisessa. Urakoitsijaturvallisuutta mittaava tapaturmataajuus (LWIF, Lost Workday Injury Frequency) on yksi Carunan avainmittareista. Mittari muodostuu Carunan työtehtävissä tai ympäristössä urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille tapahtuneista, vähintään yhden kokonaisen päivän työkyvyttömyyteen johtaneista työtapaturmista suhteutettuna työtunteihin.

Olemme tehostaneet urakoitsijoiden tapaturma- ja työtuntiraportointia järjestelmällisesti vuodesta 2011 lähtien. Urakoitsijatapaturmataajuuden huippu oli vuonna 2013, mikä osittain selittyy raportoinnin tehostumisella. Koulutuksella, perehdytyksellä ja poikkeamien jämäkällä käsittelyllä saimme tapaturmataajuutta pudotettua merkittävästi vuonna 2014. Kasvaneet investointivolyymit ja uusien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden mukaantulo näkyy lievänä tapaturmataajuuden nousuna vuonna 2015. Saavutimme vuoden 2015 LWIF-tavoitteemme, joka oli alle 10. Vuoden 2016 urakoitsijaturvallisuuden tavoitteeksi on asetettu alle 9.

Vuonna 2015 tapahtui kaksi vakavaa urakoitsijatapaturmaa. Tapaturma luokitellaan vakavaksi, jos siitä aiheutuu yli 30 päivän työkyvyttömyys tai pysyvä vamma. Syyskuussa aliurakoitsijan metsuri sahasi moottorisahalla jalkaansa. Tapaturmasta aiheutui kahden kuukauden työkyvyttömyys. Lokakuussa asentajan kantapää murtui, kun hän oli poistamassa puuta sähkölinjalta ja puun tyvi heilahti kengän pohjaan. Tapaturmasta aiheutui yli kahden kuukauden työkyvyttömyys.

 

2015

2014

2013

LWIF urakoitsijat*

9,8

8,6

19,7

Vakavat tapaturmat**

2

3

4

TRIF***

1,9

0

0

* Carunan työtehtävissä tai ympäristössä urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille tapahtuneista, vähintään yhden kokonaisen päivän työkyvyttömyyteen johtaneista työtapaturmista suhteutettuna työtunteihin.
** Tapaturma, josta aiheutuu yli 30 päivän työkyvyttömyys tai pysyvä vamma.
*** Total Recordable Injury Frequency –mittari kuvaa Carunan henkilöstön poissaoloon johtaneet tai hoitokäynnin aiheuttaneet työpaikkatapaturmat suhteutettuna työtunteihin (kpl/miljoonaa tehtyä työtuntia).