Vastuullinen hankinta

Harjoitamme liiketoimintaamme luotettavien ja tarkkaan valittujen kumppaneiden kanssa. Hankintaprosessia ohjaa erityisalojen hankintalaki. Yleisiä vaatimuksia täydentävät Carunan omat vastuullisuusvaatimukset, joiden toteutumista seuraamme säännöllisesti.

Toimitusketjumme

Toteutamme verkon investointi- ja korjaustyöt urakoitsijoiden ja heidän alihankkijoidensa välityksellä. Lisäksi olemme ulkoistaneet rakennuttamisen aikaisen projektivalvonnan, jotta voimme taata riittävän kapasiteetin ja osaamisen sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöiden valvonnan.

Vastaamme Carunassa sähköverkon yleissuunnittelusta, joka pohjautuu verkon luotettavuus-, ikä- ja kunnossapitoanalyyseihin. Urakoitsijat laativat maasto- ja sähköisen suunnittelun Carunan ohjeiden mukaan. Caruna hyväksyy suunnitelmat, urakoitsijat rakentavat verkon ja verkko otetaan käyttöön yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Projektivalvonta valvoo rakennuttamisen aikaista toimintaa ja tekee myös takuuajan tarkistukset. Kaikki poikkeamat dokumentoidaan ja valokuvataan mobiililaitteiden avulla selkeän raportoinnin takaamiseksi.

 

Projektimme työllistävät suoraan noin 2 000 ja välillisesti noin 4 000 henkilöä Suomessa.

Vuonna 2015 Carunalla oli yhteensä 20 urakoitsijaa, jotka kaikki ovat suomalaisia. Muita alihankkijoita tai palveluntarjoajia oli kymmenen, joista yhdeksän Suomesta ja yksi Ruotsista. Urakoitsijat voivat käyttää omia alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, kun alihankkija on hyväksytetty Carunalla. Alihankkijoiden tulee noudattaa samoja periaatteita ja vaatimuksia kuin pääurakoitsijoiden sekä sitoutua antamiimme määräyksiin.

Hankintojen kautta toiminnallamme on huomattavia suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Projektimme työllistävät suoraan noin 2 000 ja välillisesti noin 4 000 henkilöä Suomessa. Vaikutukset ovat myös alueellisesti laajoja Carunan verkon maantieteellisestä laajuudesta johtuen.

Urakoitsijoiden raportoimat työtunnit, miljoonaa tuntia

  • Aliurakoitsijoiden raportoimat työtunnit*

*Aliurakoitsijoiden työtunnit pääosin arvioituja

Hankintajohtaminen

Keskitetyllä organisaatiolla mahdollistetaan ammattitaitoinen ja laadukas hankinta.

Kaikki hankintoihin liittyvät kokonaisuudet ja prosessit on keskitetty yhtiömme hankintaorganisaatiolle. Keskitetyllä, hankintajohtajan alaisuudessa toimivalla organisaatiolla mahdollistetaan ammattitaitoinen ja laadukas hankinta.

Tekemiämme kilpailutuksia ohjaa erityisalojen hankintalaki, joka asettaa vaatimukset kilpailutusprosessille. Prosessissa kiinnitetään erityistä huomiota tarjoajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun ja hankintojen kokonaiskustannukseen huomioiden myös laatutekijät. Kilpailutusprosessimme on sähköistetty ja toimittajat näkevät kilpailutukset HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa. Sähköisen kanavan käyttö on toimittajille ilmaista, ja sen käyttöön saa maksutonta tukea toimistoaikoina.

Carunan hankintaprosessi

Hankintaprosessin ja kumppaneiden valinnassa riskienhallinnalla on erityisen merkittävä rooli. Carunan toimintaan liittyy merkittäviä riskejä, joiden todennäköisyydet täytyy minimoida. Carunan hankintatoimen olennainen osa on toimittajariskin hallinta. Sillä pyritään minimoimaan ennakoivasti toimittajista aiheutuvat riskit ja turvaamaan Carunan liiketoiminta ja sen jatkuvuus kaikissa olosuhteissa.

Toimittajariskin hallinnalla varaudumme taloudellisiin, laadullisiin ja juridisiin riskeihin. Riskihallinnasta vastaa keskitetysti Carunan hankintaorganisaatio. Toimittajariskin hallintaprosessin tarkoituksena on tunnistaa hankintoihin liittyvät keskeiset riskit ja määritellä toimenpiteet riskien hallinnalle.

Carunan hankintaprosessin määrittelytyö tehtiin vuonna 2015. Tarkempia lukuja hankintoihin liittyen julkaistaan tästä syystä vasta vuodelta 2016.

Vastuullisuusvaatimukset

Asetamme sopimuksissamme toimittajille tiukat vaatimukset, joihin jokaisen kumppanin on sitouduttava.

Asetamme sopimuksissamme toimittajille tiukat vaatimukset, joihin jokaisen kumppanin on sitouduttava. Sopimukset perustuvat Carunan sopimuskäytäntöihin, joissa on huomioitu laadun seuranta ja riskienhallinta. Kaikkien kumppaneiden on myös sitouduttava noudattamaan Carunan toimintaperiaatteita (Supplier Code of Conduct).

Vastuullisuusvaatimukset ovat osa kilpailutusdokumentteja. Vaatimukset koskevat muun muassa taloudellista vakautta, työolosuhteita ja tilaajavastuuta sekä ympäristöseikkojen huomioimista.

Carunan verkonrakennustöissä vaaditaan suomen kielen taitoa osana työturvallisuutta. Lainsäädäntö asettaa vaatimukset ulkomaisen työvoiman käytölle.

Suljemme tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajat, jotka on tuomittu erityisalojen hankintalaissa mainituista rikoksista.

Materiaalihankinnat

Tarvitsemme pääasiassa verkon rakentamis- ja saneeraustyöhön materiaaleja kuten kaapeleita, muuntajia ja muuntamoita. Verkonrakennusmateriaalien keskeisimmät raaka-aineet ovat alumiini, kupari ja teräs. Pääsääntöisesti uusi sähköverkko rakennetaan uusista materiaaleista.

 

Vuodesta 2016 lähtien Caruna vastaa pääosin materiaalihankinnoista.

Vuoden 2015 loppuun asti urakoitsijat ovat pääasiallisesti vastanneet materiaalihankinnoista sekä niiden kierrätyksestä. Tarkkoja lukumääriä raaka-aineista tai niiden alkuperää ei ole saatavilla. Vuodesta 2016 lähtien Caruna vastaa pääosin materiaalihankinnoista, jolloin myös seuranta- ja raportointi selkiytyy. Materiaalihankinnoille on asetettu jo kilpailutusvaiheessa tarkat vaatimukset, joissa esimerkiksi ympäristönäkökohdilla on huomattava rooli.

> Kuusakoski Oy kierrättää vanhoista sähköverkoista puretun materiaalin

Toimittajien seuranta ja auditoinnit

Tavoitteenamme on kehittää yhdessä toimintamalleja ja operatiivista toimintaa koko sopimuskauden ajan.

Carunan toimittajahallinta keskittyy Caruna-toimittaja-suhteen kokonaisvaltaiseen hallinnointiin. Tavoitteenamme on kehittää yhdessä toimintamalleja ja operatiivista toimintaa koko sopimuskauden ajan. Seuraamme säännöllisesti kaikkien kumppaneidemme toimintaa ja sopimusehtojen täyttymistä. Seurantatapaamisiin osallistuu kyseiseen toimittajaan tai hankkeeseen liittyviä henkilöitä.

Carunassa on kullekin hankekokonaisuudelle omat vastuuhenkilönsä. Näiden lisäksi eri maantieteellisille alueille on nimetyt vastuuhenkilöt, jotka vastaavat kyseisen alueen projekteista.

Kehitämme ja otamme käyttöön toimittajien auditointiprosessien vuoden 2016 aikana. Auditoinnit tulevat kattamaan kaikki tärkeimmät toimittajamme.