Vuoden 2015 pääkohdat

Yhtiön toiminta

Caruna Networks Oy toimii Caruna-konsernin emoyhtiönä. Caruna Networks Oy:n emoyhtiö on Suomi Power BV, jonka kotipaikka on Alankomaat. Caruna Networks Oy:n lisäksi konserniin kuuluvat yhtiöt Caruna Networks Sähkönsiirto Oy, Caruna Networks Espoo Oy, Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy. Caruna Networks Oy omistaa Caruna Networks Sähkönsiirto Oy:n ja Caruna Networks Espoo Oy:n, jotka puolestaan omistavat Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n.

Konsernin yhtiöstä Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy harjoittavat sähkön alue- ja jakeluverkkotoimintaa omistamissaan sähköverkoissa ja ovat sähkömarkkinalain tarkoittamia paikallisia alue- ja jakeluverkonhaltijoita omilla vastuualueillaan. Caruna Networks Oy, Caruna Networks Espoo Oy ja Caruna Networks Sähkönsiirto Oy tuottavat tukipalveluja koko Caruna-konsernille.

Caruna Oy osti elokuussa Lapin Sähköverkko Oy:n koko osakekannan sekä liiketoimintaan liittyvät 110 kV:n ja 220 kV:n verkot Kemijoki Oy:ltä. Lapin Sähköverkko Oy fuusioitiin Caruna Oy:öön 30.12.2015.

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana

Vuosi 2015 oli Caruna-konsernin ensimmäinen operatiivisesti kokonainen toimintavuosi. Vuoden aikana jatkoimme irtaantumis- ja kehityshankkeidemme läpivientiä ja toiminnan sopeuttamista Suomessa paikallisesti toimivan, sähkönsiirtoon keskittyvän yhtiön tarpeisiin.

Sää kuluneella tilikaudella oli poikkeuksellisen lämmin, mikä näkyi sähkönsiirtovolyymissa edellisvuoden lailla. Vuoden voimakkaimmat sähkönjakelussamme keskeytyksiä aiheuttaneet myrskyt olivat vuodenvaihteen Aapeli-myrsky sekä huhtikuinen Suoma-myrsky. Jotta myrskyjen ja lumen aiheuttamat vahingot saadaan parhaiten minimoitua, lisäämme sähkönjakelun luotettavuutta monin eri keinoin kuten maakaapeloinnilla. Vierimetsänhoidolla, eli tehostetulla sähkölinjojen johtokadun ulkopuolisen alueen raivaustoimenpiteillä, pienennetään myrskyjen ja lumen aiheuttamien sähkökatkojen määrää. Lisäämällä verkostoautomaatiota pystymme rajaamaan viat ja palauttamaan sähköt nopeasti vahingoittumattomiin verkoston osiin.

Jatkoimme edellisenä vuonna aloitettuja, aiempaa laajempina kokonaisuuksina toteutettavia sähköverkon toimitusvarmuuden parantamishankkeita. Kuluneena tilikautena painopiste siirtyi taajamista haja-asutusalueille Lounais-Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Suomessa, Pohjanmaalla ja Koillismaalla.

Tilikauden aikaisia kehityshankkeita olivat oman it-infrastruktuurin ja peruspalveluiden rakentaminen. Muutimme omiin toimitiloihin Espoon Perkkaalle syyskuussa. Samassa yhteydessä irtaannuimme lukuisista Fortumin aikaisista kiinteistö- ja toimistopalveluista sekä it-ympäristöstä. Merkittävin muu tietojärjestelmäuudistus koski NIS-verkkotietojärjestelmää, jolla parannamme verkkotiedon luotettavuutta ja ajantasaisuutta entisestään.

Kävimme alkuvuodesta koko konsernia koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena oli purkaa vanhoja Fortumin aikaisia rakenteita sekä sopeuttaa toiminta ja prosessit itsenäisen yhtiön tarpeisiin. Vähennystarve oli hieman ennakoitua 65 henkilöä pienempi, 48 henkilöä.

Kehitimme sähkönsiirtoasiakkaidemme palvelua perustamalla aiemmin ulkoistetun asiakaspalvelun Carunaan toukokuussa. Sen myötä avautui 19 asiakasneuvojan paikkaa. Lisäksi kehitimme asiakaspalveluamme uudistamalla sähköiset asiakaspalvelukanavamme sekä verkkosivustomme.

Osana toiminnan kehitystä ja ydinliiketoimintaan keskittymistä ulkoistimme projektivalvontaliiketoiminnan asiantuntijaorganisaatio Rejlersille. Kaupan mukana Rejlersin palvelukseen siirtyi vanhoina työntekijöinä 23 henkilöä 1.9.2015 alkaen. Ulkoistettuna projektivalvonta skaalautuu paremmin yhtiön kasvaviin investointivolyymeihin ja joustaa verkkoliiketoiminnan kausivaihteluissa. Lisäksi pystymme yhdessä kumppanin kanssa kehittämään paremmin sähköverkkoliiketoiminnan projektivalvontapalveluiden markkinoita Suomessa sekä tarjoamaan siirtyneelle henkilöstölle uusia urakehitysmahdollisuuksia.

Caruna Oy osti elokuussa Lapin Sähköverkko Oy:n koko osakekannan ja liiketoimintaan liittyvät 110 kV:n että 220 kV:n verkot Kemijoki Oy:ltä. Kaupan myötä Carunalle siirtyi noin 150 kilometriä suurjänniteverkkoa Kemijärven, Rovaniemen ja Sodankylän alueilta.  Fuusioimme Lapin Sähköverkko Oy:n Caruna Oy:öön joulukuun lopussa 2015. Kaupan mukana ei siirtynyt henkilöstöä.

Haluamme tuottaa hyvää energiaa kaikille sidosryhmillemme. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintatapaan kaikessa toiminnassamme. Vuoden aikana kehitimme hyvää hallinnointitapaa järjestelmällisesti. Jokainen työntekijämme sitoutui yhtiön toimintaohjeeseen, joka luo perustan tavallemme tehdä töitä.

Keskeinen osa itsenäistymistämme on ollut oman yrityskulttuurin luominen. Panostimme vuoden aikana avoimen ja yhtenäisen yrityskulttuurin kehittämiseen, henkilöstön kuuntelemiseen ja hyvän energian näkymiseen arjessa. Mittasimme henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisin henkilöstötutkimuksin. Lisäksi otimme henkilökunnan mukaan kehittämään yrityskulttuuria ja arkipäivän työskentelyolosuhteita; keräsimme palautetta projektiseinillä ja jalostimme saatuja kehitysehdotuksia esimiesten työpajoissa sekä koko henkilöstön yhteisessä strategiapäivässä.

Neljän vuoden valvontajakso päättyi vuoden 2015 lopussa ja Energiavirasto antaa päätöksen valvontajakson 2012–2015 kohtuullisen tuoton toteutumisesta syksyn 2016 aikana. Vuoden 2015 lopussa ennusteet kohtuullisen tuoton toteutumisesta osoittavat ylituottoa Caruna Oy:n osalta. Caruna Espoo Oy:llä ei ollut kertynyttä kumulatiivista ylituottoa valvontajakson lopussa.

Sähkön toimitusmäärät

Sähkön toimitusmäärä jakeluverkossa oli tilikauden aikana yhteensä 9,1 TWh ja alueverkossa yhteensä 2,8 TWh. Vuonna 2014 sähkön toimitusmäärä jakeluverkossa oli 6,4 TWh ja alueverkossa 1,9 TWh konsernin tilikauden ajalla 1.4.2014–31.12.2014.

Taloudelliset tunnusluvut

Vuosi 2015 on Caruna konsernin ensimmäinen tilikausi, jolloin kaikki yhtiöt on yhdistelty konserniin koko tilikaudelta. Konsernitilinpäätös on laadittu ensimmäistä kertaa vuodelta 2014, jolloin konserniyhtiöistä Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy yhdisteltiin konserniin ajalta 1.4.–31.12.2014, Suomi Power Networks Sähkönsiirto et Cie SNC ajalta 1.4.–18.6.2014 ja muut yhtiöt koko vuodelta. Tilikausien 2015 ja 2014 luvut eivät siten ole täysin vertailukelpoisia.

Liikevaihto oli 287 523 (180 438) tuhatta euroa vuonna 2015. Liikevoitto oli 25 608 (2014 liiketappio: -60 362) tuhatta euroa, ja tilikauden tappio oli -140 393 (-151 020) tuhatta euroa. Tilikauden tappiollinen tulos johtuu pääasiassa rahoituskuluista sekä käyvän arvon muutoskirjauksista.

Rahoitus

Caruna on nostanut tilikauden aikana 174 000 (1 458 000) tuhatta euroa ulkoista vaihtuvakorkoista lainaa, joka erääntyy maaliskuussa 2019. Tilikauden päättyessä konsernin ulkoinen laina oli yhteensä 1 632 000 (1 458 000) tuhatta euroa. Ulkoinen laina maksetaan takaisin täytenä lainan erääntyessä. Lainakorot maksetaan vuosineljänneksittäin. Yhtiö on suojautunut ulkoisen pankkilainan korkotasojen vaihteluita varten tekemällä koronvaihtosopimuksia.

Tilikauden aikana konsernilla oli emoyhtiöltä Suomi Power BV:ltä vaihtuvakorkoista junior-lainaa 150 000 (150 000) tuhatta euroa sekä kiinteäkorkoista osakaslainaa yhteensä 1 040 349 (997 485) tuhatta euroa. Kummatkin lainat maksetaan takaisin pyydettäessä, mutta viimeistään maaliskuussa 2021 (junior-laina) ja maaliskuussa 2022 (osakaslaina). Junior-lainan ja osakaslainan korot maksetaan puolivuosittain.

Tilikauden tuloslaskelmaan kirjatut rahoituskulut olivat yhteensä 170 021 (102 241) tuhatta euroa, joista osakaslainan korkokuluja 88 747 ( 66 466)  ja taseessa olevat korkovelat tilinpäätöshetkellä 24 734 (21 720) tuhatta euroa.

Investoinnit

Caruna-konserni investoi tilikauden aikana yhteensä 204 527 (111 690) tuhatta euroa pääasiassa verkon toimintavarmuuden parantamiseen. Verkonparannusinvestoinnit olivat arvoltaan yhteensä 173 milj. euroa kaikilla verkkoalueillamme. Uudistamme sähköverkkoa ja parannamme sen luotettavuutta pääasiassa maakaapeloinnilla.

Caruna osti Lapin Sähköverkko Oy:n koko osakekannan ja yhtiön operoiman sähkönsiirtoverkon Kemijoki Oy:ltä elokuussa. Hankittu suurjänniteverkko laajensi Carunan sähkönsiirtoverkkoa Lapissa, jossa Carunalla oli verkkoa jo entuudestaan. Kaupan myötä Carunalle siirtyi noin 150 kilometriä suurjänniteverkkoa Kemijärven, Rovaniemen ja Sodankylän alueilta.