Talouden avainluvut

Tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

1 000 eur 2015 2014
Liikevaihto 287 523 180 438
Liiketoiminnan muut tuotot 9 184 4 979
Muuttuvat kulut -72 631 -44 126
Henkilöstökulut -24 001 -18 293
Liiketoiminnan muut kulut -69 761 -110 685
Poistot ja arvonalentumiset -104 706 -72 675
-271 099 -245 779
 Liikevoitto/-tappio 25 608 -60 362
Rahoitustuotot  223  360
Rahoituskulut -170 021  -102 241
Tappio ennen veroja  -144 190  -162 243
Tuloverot 3 797 11 223
 Tilikauden tappio -140 393 -151 020 
 Jakautuminen:
     Emoyhtiön omistajille -140 393  -151 020

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

1 000 eur 2015 2014
Tilikauden tappio -140 393 -151 020
 
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi:
Rahavirran suojaukset 30 615 -32 784
Tuloverot -6 123 6 557
24 492 -26 228
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä: 24 492 -26 228
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisen nettovelan (tai -varan)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
107 275
Tuloverot -21 -55
86 220
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, verojen jälkeen: 86 220
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen 24 577 -26 008
Tilikauden laaja tulos yhteensä -115 816 -177 028
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -115 816 -177 028

Tase

Konsernitase

1 000 eur   31.12.2015 31.12.2014
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 62 468 62 468
Aineettomat hyödykkeet 1 576 499 1 572 163
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 907 522 1 813 070
Johdannaissopimukset 1 224 756
Muut pitkäaikaiset varat 50 50
Laskennalliset verosaamiset 104 9 606
Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 547 868 3 458 113
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 91 423 95 803
Johdannaissopimukset 2 461 1 355
Rahat ja pankkisaamiset 63 899 55 915
Lyhytaikaiset varat 157 783 153 073
Varat yhteensä   3 705 651 3 611 186

 

Konsernitase II

 1 000 eur 31.12.2015 31.12.2014
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma 3 3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 171 204 171 204
Muut rahastot -1 430 -26 008
Kertyneet voittovarat -293 520 -151 051
Oma pääoma yhteensä -123 744 -5 852
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 2 804 282 2 581 974
Johdannaissopimukset 38 243 35 908
Laskennalliset verovelat 562 438 569 385
Varaukset 247 363
Eläkevelvoitteet 66 69
Muut pitkäaikaiset velat 306 592 305 816
Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 711 867 3 493 515
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat 47 174 46 207
Muut velat 25 727 37 942
Johdannaissopimukset 5 686 4 256
Varaukset 280 1 799
Muut lyhytaikaiset velat 38 661 33 320
Lyhytaikaiset velat yhteensä 117 528 123 523
Velat yhteensä 3 829 395 3 617 038
Oma pääoma ja velat yhteensä 3 705 651 3 611 186

Rahavirtalaskelma

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

1000 eur 2015 2014
Tilikauden tappio -140 393 -151 020
Oikaisut:
 Verot -3 797 -11 223
 Korko- ja muut rahoituskulut 169 798 101 881
 Poistot ja arvonalentumiset 104 706 72 675
270 707 163 333
Käyttökate 130 314 12 313
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -4 333 66
Maksetut korot -82 618 -52 092
Saadut korot 222 360
Maksetut verot -366 2 107
-87 095 -49 559
Liiketoiminnan rahavirta 43 219 -37 246
Käyttöpääoman muutokset:
 Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 4 649 -1 674
 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -8 650  8 362
 Liitttymismaksuvelkojen muutos -283 -159
-4 284 6 529
Liiketoiminnan nettorahavirta yhteensä 38 935 -30 717
 Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1 000 -2 539 100
 Investoinnit käyttöomaisuuteen -203 977 -98 846
 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 27 23
 Investointien rahavirta -204 950 -2 637 923
 Oman pääoman lisäykset 171 204
 Lainojen nostot 174 000 2 553 343
 Rahoituksen rahavirta 174 000 2 724 547
 Rahavirtojen muutos 7 985 55 907
 Rahavarat 1.1. 55 915 8
 Rahavarat 31.12. 63 899 55 915